Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Vádemelés egy újabb vadászbaleset miatt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye -fotóval

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy rend­őr ellen a Kazinc­bar­ci­kai Járás­bí­ró­sá­gon.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2018. novem­be­ré­ben egy vadász­tár­sa­ság által szer­ve­zett tár­sas vadá­sza­ton vett részt 13 vadász­tár­sá­val és 2 haj­tó­val egy bor­so­di dűlő­ben.

A vadá­szat előtt a vadá­szat veze­tő­je ismer­tet­te a bal­eset­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat. A vadá­szat meg­kez­dé­se után a vadá­szok és a haj­tók egy vonal­ban halad­tak, majd ami­kor egy cser­jés domb­ra értek, a sort már nem tud­ták fenn­tar­ta­ni és a vád­lot­tól jobb­ra hala­dó – 14. élet­évét betöl­tött – kis­ko­rú hajtó lema­radt. Ekkor a vád­lott egy nyu­lat pró­bált meg elej­te­ni, ami a hajtó felé mene­kült.

A 33 éves rend­őr söré­tes vadász­fegy­ve­ré­vel a domb lej­tős irá­nyá­ba a magas fűvel és bok­rok­kal benőtt terü­let felé lövést adott le, ami a tőle 39 méter­re lévő, lát­ha­tó­sá­gi mel­lényt és élénk színű sap­kát vise­lő kis­ko­rú haj­tót elta­lál­ta. A sér­tett bal alkar­já­ba, bal és jobb comb­já­ba, továb­bá láb­szá­rá­ba össze­sen 6 darab sörét­lö­ve­dék fúró­dott, amely­nek követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

A vád­lott a vadá­szat­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat több pon­ton meg­szeg­te, mivel az elő­írá­sok sze­rint;

- lövést lead­ni csak akkor sza­bad, ha a vadász a vadat két­sé­get kizá­ró­an fel­is­mer­te és a lövés­sel mások éle­tét, testi épsé­gét nem veszé­lyez­te­ti,

- tilos a haj­tók között kitö­rő vagy a vadá­szok vona­lán átfu­tó vadat céloz­va követ­ni,

- tilos a vadász­lő­fegy­ver­rel dom­bél­ről völgy felé lőni,

és a lövés előtt mér­le­gel­ni kell a löve­dék vár­ha­tó útját és a becsa­pó­dás helyét.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.