Főoldal » Archív » Vádemelés embercsempészés miatt

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 44 éves aradi férfi ellen, aki 2018 decem­ber ele­jén öt török állam­pol­gárt akart átcsem­pész­ni a román-magyar hatá­ron Bat­to­nyá­nál.

A román állam­pol­gár­sá­gú vád­lott a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en, de pon­to­sab­ban meg nem hatá­roz­ha­tó idő­ben elha­tá­roz­ta, hogy ember­csem­pé­szés­ből tesz szert bevé­tel­re, ezért a kis­te­her­gép­ko­csi­ját is átala­kí­tot­ta: a rak­tér veze­tő­fül­ke felő­li olda­lán  OSB lapok fel­hasz­ná­lá­sá­val egy spe­ci­á­lis, 35 cm szé­les rej­tek­he­lyet ala­kí­tott ki. A vád­lott 2018. decem­ber 11-én az esti órák­ban Arad kül­te­rü­le­tén öt – schen­ge­ni vízum­mal nem ren­del­ke­ző – török állam­pol­gárt vett fel, aki­ket a jármű rak­te­ré­ben kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen elbúj­ta­tott, majd őket szál­lít­va sze­ge­di úti­cél­lal lépett át a román-magyar állam­ha­tá­ron Bat­to­nyá­nál. Cse­lek­mé­nyét a határ­át­lé­pés során vég­zett ellen­őr­zés fedte fel.

A vád­lott vagyo­ni haszon­szer­zés végett nyúj­tott segít­sé­get az öt török állam­pol­gár­nak ahhoz, hogy a román-magyar állam­ha­tárt Romá­nia felől enge­dély nél­kül, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel átlép­jék.

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség a román fér­fi­vel szem­ben vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és az átala­kí­tott jár­mű­vet koboz­za el. Az eljá­rás a Bat­to­nyai Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.