Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés erőszakos zaklatás miatt

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te és továb­bi négy másik bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy 48 éves békés­csa­bai fér­fi­val szem­ben, aki nem tudott bele­tö­rőd­ni a sza­kí­tás­ba, ezért gát­lás­ta­la­nul és erő­sza­ko­san zak­lat­ta volt élettársát.

A vád­lott és a sér­tett nő 2012-2016. évek között vol­tak élet­tár­sak, kap­cso­la­tuk meg­sza­ka­dá­sa után a nő egy új élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett. A sza­kí­tást a férfi nem fogad­ta el, zak­la­tás bűn­tet­te miatt már 2017. évben bün­te­tő­el­já­rás indult elle­ne. Ennek elle­né­re zak­la­tó maga­tar­tá­sá­val 2018. évben sem hagyott fel, a nő min­den­na­pi élet­vi­te­lé­be önké­nye­sen beavat­ko­zott, őt rend­sze­re­sen, tar­tó­san és erő­sza­ko­san háborgatta.

Így a vád­lott 2018. augusz­tus ele­jé­től szep­tem­ber köze­pé­ig 482 alka­lom­mal hívta fel a nőt, elő­for­dult, hogy két nap alatt 175 alka­lom­mal. 2018. év nya­rán szám­ta­lan alka­lom­mal meg­je­lent ittas álla­pot­ban a nő Békés­csa­ba, Len­csé­si lakó­te­le­pen lévő laká­sá­nál és a ház előtt, a kapu­te­le­fon­ban vagy a lakás­aj­tó előtt bot­rányt csi­nált, han­go­san kia­bált, szi­dal­maz­ta a nőt és élet­tár­sát. Egyik alka­lom­mal, ami­kor a sér­tett rés­nyi­re nyi­tot­ta a bejá­ra­ti ajtót, azt a vád­lott a biz­ton­sá­gi lán­cot elsza­kít­va a vál­lá­val benyom­ta, és a lakás­ba a nő aka­ra­ta elle­né­re bement. Ekkor a vád­lott kivet­te a sér­tett kezé­ből a tele­fon­ját, hogy ne tud­jon segít­sé­get hívni, az ágyra lökte a nőt, lefog­ta, a lábát csa­var­gat­ta.  Más alka­lom­mal levi­zel­te a bejá­ra­ti ajtót. Ahány­szor meg­lát­ta a sér­tet­tet vagy jelen­le­gi élet­tár­sát az utcán, a vád­lott han­go­san szi­dal­maz­ta őket, meg­ve­rés­sel, meg­ölés­sel vagy az utcán par­ko­ló autó­juk meg­ron­gá­lá­sá­val fenye­get­ve meg őket. Elő­for­dult olyan is, hogy az utcán volt élet­tár­sát leköp­te, más­kor szit­ko­zó­dá­sok köze­pet­te oda­lé­pett a hozzá, meg­fog­ta és meg­szo­rí­tot­ta a csuk­ló­ját, ami­kor pedig a sér­tett igye­ke­zett mene­kül­ni, a tás­ká­ja pánt­ját fogta meg, ami a dula­ko­dás köz­ben elsza­kadt. A vád­lott a sér­tett élet­tár­sát is hason­ló­an inzul­tál­ta, meg­ra­gad­ta a ruhá­za­tát, maga felé húzta, meg­foj­tás­sal fenye­get­te. A sér­tett élet­tár­sa a rend­sze­res zak­la­tá­sok miatt kez­dett magá­nál bors-spray-t hordani.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés vét­sé­ge, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge és tett­le­ges becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.