Főoldal » Archív » Vádemelés fogolyszökés miatt

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 41 éves jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő hód­me­ző­vá­sár­he­lyi férfi ellen, aki a részé­re enge­dé­lye­zett eltá­vo­zás­ról nem tért vissza a gyu­lai bör­tön­be.

A vád­lott 2018 októ­be­ré­ben más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sa során elítélt­ként a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben tar­tóz­ko­dott Gyu­lán. A büntetés-végrehajtási inté­zet parancs­no­ka a fog­va­tar­tott kérel­me alap­ján a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát egy orvo­si beavat­ko­zás elvég­zé­se cél­já­ból 3 napra fél­be­sza­kí­tot­ta, mely alap­ján a vád­lott 2018. októ­ber 23-án jog­sze­rű­en elhagy­ta a büntetés-végrehajtási inté­ze­tet azzal, hogy oda 2018. októ­ber 26-án 20 óráig vissza kell tér­nie.

A vád­lott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se után Hód­me­ző­vá­rás­hely­re uta­zott a csa­lád­já­hoz, majd a ter­ve­zett orvo­si beavat­ko­zás­ra meg­je­lent a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi kór­ház­ban, a műtét azon­ban elma­radt. A vád­lott továb­bi hód­me­ző­vá­sár­he­lyi tar­tóz­ko­dás után 2018. októ­ber 26-án kiment ugyan a busz­pá­lya­ud­var­ra, ott azon­ban elha­tá­roz­ta, hogy nem tér vissza a büntetés-végrehajtási inté­zet­be, hanem – azért, hogy a bün­te­té­sé­nek továb­bi vég­re­haj­tá­sa alól kivon­ja magát – meg­szö­kik, majd meg­pró­bál állást talál­ni, hogy a csa­lád­ját anya­gi­lag segít­se. Ennek érde­ké­ben a vád­lott más­nap Buda­pest­re uta­zott, ahol egy isme­rő­sé­nél húzta meg magát. Köz­ben kül­föl­di mun­ka­vál­la­lás érde­ké­ben az inter­ne­ten keresz­tül fel­ve­tet­te a kap­cso­la­tot egy mun­ka­erő köz­ve­tí­tő cég­gel. A mun­ka­vál­la­lás­hoz szük­sé­ges ira­to­kat és ada­to­kat a vád­lott átad­ta a mun­ka­erő köz­ve­tí­tő cég részé­re, és leegyez­tet­ték, hogy a vád­lot­tat 2018. novem­ber 5-én fog­ják kiszál­lí­ta­ni más mun­ka­vál­la­lók­kal együtt egy kis­busszal Német­or­szág­ba. A vád­lott 2018. novem­ber 5-én meg is jelent a mun­ka­erő­köz­ve­tí­tő­vel koráb­ban meg­be­szélt helyen, Buda­pes­ten, a Kele­ti Pálya­ud­var mel­lett, ott azon­ban a rend­őrök elfog­ták és vissza­szál­lí­tot­ták a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Inté­zet­be. A vád­lott 10 napot volt szö­kés­ben.

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sa alóli kivo­nás cél­já­ból elkö­ve­tett fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt emelt vádat. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben beis­me­ré­se ese­tén elzá­rás bün­te­tés, taga­dá­sa ese­tén vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy ez eset­ben a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is. Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.