Főoldal » Archív » Vádemelés gátlástalan csalók ellen

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 29 éves pécsi nő, vala­mint egy 68 éves békés­csa­bai nő és 39 éves fia ellen, akik éve­ken keresz­tül több mil­lió forin­tot csal­tak ki külön­bö­ző ürü­gyek­kel egy idős békés­csa­bai házaspártól.

A 68 éves nő és 39 éves fia 2013-ban örök­lé­si szer­ző­dést kötöt­tek egy békés­csa­bai idős fér­fi­val, ebből kifo­lyó­lag járni kezd­tek az idős férfi Békés­csa­ba, Kazin­czy lakó­te­le­pen talál­ha­tó laká­sá­hoz. Ennek során össze­is­mer­ked­tek a lép­cső­ház­ban lakó idős házas­pár­ral, és a sér­tet­tek bizal­mát elnyer­ve 2013 júni­u­sá­tól 2014 janu­ár­já­ig több rész­let­ben össze­sen 2 M Ft-ot csal­tak ki tőlük külön­bö­ző ürü­gyek­kel, így laká­suk teher­men­te­sí­té­sé­re, az eltar­tá­suk­ban álló sze­mély ellá­tá­sá­ra, adós­sá­ga­i­nak kiegyen­lí­té­sé­re, majd teme­té­si költ­sé­gek­re hivat­ko­zás­sal. Azt ígér­ték, hogy vissza fog­ják fizet­ni a köl­csö­nö­ket, ez azon­ban nem állt szán­dé­kuk­ban. 2015 nya­rán ismét fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a sér­tet­tek­kel és továb­bi köl­csö­nö­ket – több, mint 500.000.-Ft-ot – kér­tek tőlük arra hivat­ko­zás­sal, hogy azok segít­sé­gé­vel koráb­bi tar­to­zá­su­kat ren­de­zik, erre azon­ban most sem került sor.

A férfi ter­helt 2017 tava­szán élet­tár­si viszonyt léte­sí­tett egy 29 éves pécsi nővel és őt is bevon­ta a csa­lá­sok elkö­ve­té­sé­be. Az anya és a fia elhi­tet­ték a sér­tet­tek­kel, hogy a házu­kat érté­ke­sí­te­ni fog­ják és abból kifi­ze­tik koráb­bi tar­to­zá­sa­i­kat; a ház vevő­je­ként a 29 éves nőt mutat­ták be, aki álné­ven bemu­tat­koz­va, hamis sze­mély­iga­zol­vány fel­hasz­ná­lá­sá­val 900.000.-Ft köl­csönt kért és kapott az idős pár­tól arra hivat­ko­zás­sal, hogy kül­föl­di örök­sé­gé­hez ennek segít­sé­gé­vel hozzá fog jutni. A köl­csönt nem adta vissza, de a nő ezt köve­tő­en is tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a sér­tet­tek­kel, elmond­ta nekik valós sze­mé­lyes ada­ta­it, a bizal­muk­ba fér­kő­zött és 6 hónap alatt továb­bi 16 M Ft-ot csalt ki tőlük hamis ürü­gyek­kel, így átuta­lá­si költ­ség­re, ille­ték­re, álla­mi támo­ga­tás igény­lés­re hivatkozással.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a két nő és a férfi ellen jelen­tős kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a 29 éves nővel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint azt, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, míg a 68 éves nőt és a 39 éves fér­fit fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je; az oko­zott kárt is meg kell a vád­lot­tak­nak térí­te­nie. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.