Főoldal » Archív » Vádemelés Gy. Tamás ellen a Fenyő-ügyben - FOTÓKKAL

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­buj­tó­ként előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott az 1990-es évek meg­ha­tá­ro­zó jelen­tő­sé­gű média­vál­lal­ko­zó­ja volt, akár­csak Fenyő János sér­tett, aki egy videó­ka­zet­ta ter­jesz­tő és egy napi­la­pot kiadó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak is vezér­igaz­ga­tó­ja volt. A vád­lott és a sér­tett között az 1990-es évek köze­pé­től üzle­ti vita, hatal­mi harc, és ezek­ből faka­dó­an erős sze­mé­lyes ellen­tét ala­kult ki. A vád­lott 1997-ben elha­tá­roz­ta, hogy a játsz­ma vég­le­ges lezá­rá­sa érde­ké­ben meg­öle­ti a sér­tet­tet. Emi­att 1997 szep­tem­be­ré­ben meg­bí­zott egy, az éjsza­kai élet­ből köz­is­mert sze­mélyt az ölési cse­lek­ménnyel, aki azt 12 mil­lió forin­tért vál­lal­ta, azon­ban miu­tán átvett 6 mil­lió forint elő­le­get, nem tel­je­sí­tet­te a meg­bí­zást. Emi­att a ter­helt meg­bíz­ta P. Tamást, akit 1994 óta ismert, hogy öles­se meg Fenyő Jánost.

A vád sze­rint P. Tamás a meg­bí­zást elfo­gad­ta, és rávet­te – az emi­att idő­köz­ben jog­erő­sen elítélt – J. R-t a sér­tett megölésére.

J. R. 1998. feb­ru­ár 11-én a késő dél­utá­ni órák­ban a II. kerü­let, Mar­git utcán a piros lám­pá­nál, a gép­ko­csi­já­ban vára­ko­zó sér­tett­hez lépett, és egy gép­fegy­ver­rel kivégezte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség Gy. Tamás ellen fel­buj­tó­ként előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

P. Tamás­sal kap­cso­lat­ban – a meg­fe­le­lő eljá­rá­si rend alap­ján – a Fővá­ro­si Főügyész­ség koráb­ban per­újí­tá­si indít­vány elő­ter­jesz­té­sé­re tett javas­la­tot a Fel­lebb­vi­te­li Főügyészségnek.

Az erről szóló köz­le­mény elér­he­tő itt:

https://ugyeszseg.hu/fejlemenyek-a-fenyo-ugyben-2/

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett, fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-rendorseg-lezarta-a-fenyo-ugy-vizsgalatat