Főoldal » Archív » Vádemelés gyermekpornográfia miatt

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat 11 fia­tal fiú­val és lánnyal szem­ben, akik az egyi­kük isme­rő­sé­ről készí­tett por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket osz­tot­tak meg egy­más és isme­rő­se­ik között.

A bűn­ügy vád­lott­jai egy Pest megyei város közép­is­ko­lá­sai. Az egyik fiú bele­sze­re­tett egy lány­ba, a bűn­ügy sér­tett­jé­be, aki­ről por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket készí­tett a tele­fon­já­val. A lány maga is kül­dött a fiú­nak intim fotó­kat, amit saját magá­ról készí­tett. Meg­bí­zott a fiú­ban, bízott abban, hogy a fel­vé­te­lek nem kerül­nek ille­ték­te­len kezekbe.

2017 nya­rán sza­kí­tot­tak. Miu­tán a kap­cso­la­tuk véget ért, a fiú harag­já­ban a fel­vé­te­le­ket inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon átküld­te egy barát­já­nak. Ez a fiú a tele­fon­já­ban elmen­tet­te, majd egy isme­rő­sé­nek továb­bí­tot­ta a felvételeket.

A sér­tet­tel sza­kí­tó fiú néhány nap eltel­té­vel meg­bán­ta amit tett, és arra kérte a barát­ját, hogy töröl­je az átkül­dött fel­vé­te­le­ket. Ez meg is tör­tént, azon­ban addig­ra már a fel­vé­te­lek a bűn­ügy továb­bi vád­lott­ja­i­hoz is elju­tot­tak, akik letöl­töt­ték, elme­net­ték, tárol­ták, majd egy­más között és továb­bi isme­rő­se­ik között meg­osz­tot­ták a felvételeket.

A vád­lot­tak olyan cso­por­tok­ba is fel­töl­töt­ték a por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket, ahol több szá­zan meg­te­kint­het­ték azokat.

A sér­tett az ese­mé­nyek hal­la­tán tett feljelentést.

Aki tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről por­nog­ráf fel­vé­telt készít, meg­sze­rez, tart, átad, más vagy a nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé tesz, bűn­cse­lek­ményt követ el.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség e bűn­ügy­ben 11 fia­tal­lal szem­ben emelt vádat gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt.