Főoldal » Archív » Vádemelés halálos gyalogos gázolás ügyében

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy har­minc­há­rom éves fér­fi­val szem­ben, aki az álta­la veze­tett autó­val 2019 júni­u­sá­ban a 85-ös számú főúton közel 140 km/h sebes­ség­gel elütött egy, az úttes­ten átke­lő gyalogost.

A vád sze­rint a bal­eset 2019 júni­u­sá­ban a kora éjsza­ka tör­tént a 85-ős számú főúton, ami­kor a sér­tett lakott terü­le­ten kívül szállt le a távol­sá­gi busz­ról, majd meg­pró­bált átkel­ni az úttes­ten. Ekkor ért oda a vád­lott nagy tel­je­sít­mé­nyű jár­mű­vé­vel, kb. 140 km/h sebes­ség­gel, és későn ész­lel­te az úttes­ten átke­lő gya­lo­gost, akit féke­zé­se elle­né­re kb. 125-132 km/ sebes­ség­gel ütött el.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az érin­tett útsza­ka­szon a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­ség 90 km/h. Ha a vád­lott a meg­en­ge­dett sebes­ség­gel köz­le­ke­dett volna, akkor las­sí­tó féke­zés­sel elke­rül­het­te volna a bal­ese­tet, még a gya­lo­gos előtt meg tudott volna állni a járművel.

A vád­lott ter­hé­re rótt halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa vét­sé­gé­nek bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.