Főoldal » Archív » Vádemelés illegális egészségügyi termékekkel kereskedő párral szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di pár­ral szem­ben, akik 2014. ápri­li­sa és 2016. máju­sa között enge­dély nél­kü­li egész­ség­ügyi ter­mé­ke­ket árul­tak.

A vád­irat sze­rint a pár egyik tagja külön­bö­ző poten­cia­nö­ve­lő sze­re­ket vásá­rolt az inter­ne­ten, a meg­ren­delt ter­mé­ke­ket a másik vád­lott laká­sá­ban tar­tot­ta, majd az inter­ne­ten érté­ke­sí­tet­te a készít­mé­nye­ket. A ter­mé­kek ellen­ér­té­két a vásár­lók bank­szám­lá­ra tör­té­nő átuta­lás­sal fizet­ték. A vád­lot­tak által árult készít­mé­nyek Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett, ille­gá­lis gyógy­sze­rek, koz­me­ti­ku­mok és étrend­ki­egé­szí­tők vol­tak, a készít­mé­nyek legá­li­san az ország­ban nem vol­tak for­gal­maz­ha­tók.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket fel­hasz­ná­lók szá­má­ra szé­les kör­ben hoz­zá­fér­he­tő­vé válás­sal elkö­ve­tett egész­ség­ügyi ter­mék hami­sí­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja, velük szem­ben az egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyo­zott. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.