Főoldal » Hírek » Vádemelés kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 61 éves fér­fi­val szem­ben kábítószer-kereskedelem, társa ellen pedig kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt, mind­ket­tő­jük­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tést indítványozva.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 61 éves buda­pes­ti férfi 2022 tava­szá­tól kezd­ve több alka­lom­mal mari­hu­á­nát adott el barát­já­nak, a másik vád­lott­nak. 2022. októ­ber 21-én az eladó 91 gramm mari­hu­á­nát érté­ke­sí­tett tár­sá­nak 350.000 forin­tért. Az össze­sen átadott kábí­tó­szer mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, azon­ban nem éri el a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát. A 61 éves férfi cse­kély mennyi­ség­ben maga is fogyasz­tott mari­hu­á­nát és kokaint.

A másik vád­lott a barát­ján kívül más for­rás­ból is szer­zett be kábí­tó­szert, a mari­hu­á­na mel­lett koka­int és DMT-t is, ami egy pszi­che­de­li­kus drog. A férfi 2010-től kezd­ve éven­te néhány alka­lom­mal, cse­kély mennyi­sé­gű mari­hu­á­ná­val és cse­kély mennyi­sé­gű koka­in­nal kínál­ta meg egy barát­ját, amely kábí­tó­sze­re­ket közö­sen elfo­gyasz­tot­ták, vala­mint 2022-ben egy másik sze­méllyel közö­sen mari­hu­á­nás ciga­ret­tát fogyasz­tott. A vád­lott az elfo­gá­sát meg­elő­ző­en rövid­del szin­tén kan­na­biszt fogyasz­tott. A férfi által meg­szer­zett kábí­tó­szer mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, azon­ban nem éri el a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A fővá­ro­si nyo­mo­zók a két fér­fit a 2022. októ­ber 21-én vég­re­haj­tott akci­ó­ban elfog­ták, kábí­tó­sze­re­ket, vala­mint a 61 éves férfi tulaj­do­nát képe­ző, több mint 800 ezer forin­tot fog­lal­tak le.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 61 éves fér­fit kábítószer-kereskedelmével, tár­sát kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja, velük szem­ben bör­tön­bün­te­tést, a 61 éves fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást is indítványozott.

A kuta­tás­kor a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által készí­tett fotó­kon a kábí­tó­sze­rek és fel­ta­lá­lá­si helye­ik láthatók.