Főoldal » Archív » Vádemelés két afgán embercsempész ellen - az egyik gyaloglástól kimerült honfitársukat is bántalmazták

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt két afgán férfi ellen, akik 2016. szep­tem­ber ele­jén 19 hon­fi­tár­su­kat csem­pész­ték át Her­ceg­szán­tó­nál a szerb-magyar hatá­ron, majd több­na­pos gya­log­lás után az egyik til­ta­ko­zó mig­ránst megverték.

 A két afgán férfi és har­ma­dik isme­ret­len bűn­tár­suk 2016. szep­tem­ber ele­jén Belg­rád­ban, az ún. „afgán park­ban” 19 afgán mig­ráns­sal meg­egyez­tek abban, hogy pén­zért – magyar­or­szá­gi útvo­na­lon keresz­tül - Szer­bi­á­ból Auszt­ri­á­ba, illet­ve Német­or­szág­ba csem­pé­szik őket.

Az afgán beván­dor­lók menet­rend sze­rin­ti busz­já­rat­tal a szerb–magyar határ köze­lé­be utaz­tak, majd onnan taxi­val men­tek tovább a magyar határ­hoz, végül a vád­lot­tak irá­nyí­tá­sá­val gya­log indul­tak Magyar­or­szág felé. A szerb–magyar határt Her­ceg­szán­tó kül­te­rü­le­té­nél szep­tem­ber 6-a körü­li napon lép­ték át - illegálisan.

Magyar terü­let­re érve a cso­port tag­jai a vád­lot­tak és isme­ret­len bűn­tár­suk veze­té­sé­vel 5-6 napon át gya­lo­gol­tak. Ennek során a kül­föl­di állam­pol­gá­rok tes­ti­leg és lel­ki­leg kime­rül­tek, élel­mi­sze­rük és vizük is elfo­gyott, ezért 2016. szep­tem­ber 12-én Bács­bor­sód kül­te­rü­le­té­nél az egyik afgán mig­ráns közöl­te, hogy nem bírja tovább és inkább fel­ad­ja magát a rendőrségen.

Ezen a vád­lot­tak fel­dü­höd­tek és elő­ször han­go­san szid­ni, majd ütle­gel­ni kezd­ték a kime­rült mig­ránst azért, hogy ne szól­jon a rend­őrök­nek. Az üté­sek miatt a sér­tett a föld­re esett, ekkor a vád­lot­tak rug­dos­ni kezd­ték, vala­mint az egyi­kük egy fahu­sáng­gal is meg­ütöt­te. A har­ma­dik, isme­ret­len ember­csem­pész meg­pró­bál­ta meg­vé­de­ni a föld­re került fér­fit, de nem járt siker­rel. Ezt már a többi mig­ráns is meg­elé­gel­te és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get akik a hely­szín­re érkez­ve elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a vádlottakat.

A bán­tal­ma­zott férfi a fején és tes­tén 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el és kérte a vád­lot­tak meg­bün­te­té­sét könnyű testi sér­tés miatt is. A vád­lot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tár­gya­lást, őket az ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel és aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.