Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés két drogkereskedővel és fogyasztójukkal szemben Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt három kis­kun­ha­la­si férfi ellen, akik közül ket­ten 2017 tele és 2018 már­ci­u­sa között Kis­kun­ha­la­son kábí­tó­sze­rek­kel keres­ked­tek, ami­nek során dro­got adtak el az ügy har­ma­dik vádlottjának. 

A 34 és 39 éves drog­ke­res­ke­dők rég­óta ismer­ték egy­mást, bará­tok vol­tak. Az ügy har­ma­dik vád­lott­ját, egy 43 éves kis­kun­ha­la­si fér­fit kábí­tó­szer eladá­sa kap­csán ismer­ték meg.

A fia­ta­labb drog­ke­res­ke­dő isme­ret­len sze­mély­től szer­zett be mari­hu­á­nát és más, kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó tab­let­tá­kat. Ezek­ből fogyasz­tott is, a dro­got pedig a laká­sán tárol­ta. A mari­hu­á­nát 2.500 Ft/gramm áron adta el a másik, 39 éves vád­lott­nak, aki alkal­man­ként 50 gram­mot vett tőle. 2018. már­ci­us 23-át meg­elő­ző napok­ban a 34 éves drog­ke­res­ke­dő 100 gramm mari­hu­á­nát adott el a másik keres­ke­dő­nek, ami­ért 250.000 forin­tot kapott.

A 39 éves vád­lott maga is fogyasz­tott a drog­ból és 2018. már­ci­us 23-án a laká­sán 10 gramm mari­hu­á­nát akart elad­ni a 43 éves fogyasz­tó­nak, de a rend­őrök raj­tuk ütöt­tek. A tet­ten­érés előtt a 39 éves drog­ke­res­ke­dő 2-3 eset­ben 1-1 gramm mari­hu­á­nát adott el a fogyasz­tó­nak 2.500 Ft/gramm áron.

A rend­őrök az akció során a vád­lot­tak­nál ház­ku­ta­tá­so­kat is tar­tot­tak. A fogyasz­tó­nál cse­kély mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát, a 39 éves keres­ke­dő­nél közel 70 gramm növé­nyi anya­got, míg a fia­ta­labb drog­ke­res­ke­dő­nél több mint 120 gramm mari­hu­á­nát, kábí­tó­sze­res tab­let­tá­kat és bélye­ge­ket is lefog­lal­tak. A két keres­ke­dő­nél digi­tá­lis mér­le­ge­ket, kézi növény­őr­lőt és tasa­ko­kat is talál­tak az egyen­ru­há­sok. A keres­ke­dők­nél lefog­lalt dro­gok ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség alsó hatá­rát, de nem jelen­tős mennyiségű.

A vád­lot­tak jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­kez­nek, közü­lük a két keres­ke­dőt kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, míg a har­ma­dik vád­lot­tat kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a járá­si ügyész­ség. A két keres­ke­dő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön és vagyon­el­kob­zás, míg a fogyasz­tó ese­té­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész. A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.