Főoldal » Archív » Vádemelés két isaszegi embercsempész ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat két isa­sze­gi férfi ellen, akik 2015. szep­tem­ber 11-én fizet­sé­gért tizen­négy, Német­or­szág­ba tovább­utaz­ni szán­dé­ko­zó mig­ránst szál­lí­tot­tak a szerb-magyar határ köze­lé­ből Kecskemétig.

Az 58 és 31 éves isa­sze­gi fér­fi­ak 2015. szep­tem­ber 11-én éjsza­ka a szerb-magyar határ köze­lé­ben egy sze­mély­au­tó­ba beszál­lí­tot­tak 14 szír mig­ránst, akik­ről tud­ták, hogy ille­gá­li­san lép­ték át a határt és az úti cél­juk Németország.

A vád­lot­tak­nak egy isme­ret­len férfi a mig­rán­sok szál­lí­tá­sá­ért fejen­ként 200 eurót, össze­sen 2.800 eurót fize­tett. A vád­lot­tak az M5-ös autó­pá­lyán szál­lí­tot­ták a 14 sze­mélyt, a gép­ko­csit az idő­sebb vád­lott vezet­te, míg fia­ta­labb bűn­tár­sa un. elő­fu­tó­ként segí­tet­te a bűn­cse­lek­ményt. A mig­rán­so­kat szál­lí­tó autó azon­ban haj­nal­ban meg­hi­bá­so­dott, ezért a vád­lot­tak Kecs­ke­mét­re, egy áru­ház par­ko­ló­já­ba haj­tot­tak. Itt a műsza­ki hibás csem­pész­jár­mű­vet és a mig­rán­so­kat hát­ra­hagy­ták, majd az elő­fu­tó autó­val elme­ne­kül­tek a helyszínről.

Az idő­sebb vád­lott meg­szö­kött, őt elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2017. augusz­tus 29-én Gödöl­lőn elfog­ták és őri­zet­be vették.

A vád­lot­ta­kat az ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ember­csem­pé­szek­kel szem­ben azzal, hogy a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett, közel 900.000 forin­tot érő pénz­összeg­re vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.