Főoldal » Archív » Vádemelés két szerbiai embercsempész ellen Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 55 éves szerb férfi és egy 42 éves szerb-magyar állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, akik 2017. augusz­tus végén egy­más­tól füg­get­le­nül, de ugyan­azon szer­ve­ző meg­bí­zá­sá­ból pakisz­tá­ni és afgán mig­rán­so­kat akar­tak a szerb-magyar határ köze­lé­ből Nyugat-Európába csempészni.

 Az 55 éves szerb fér­fit két isme­ret­len meg­bí­zó vette rá arra, hogy a szerb-magyar határ magyar olda­lá­ról pakisz­tá­ni és afgán mig­rán­so­kat csem­pésszen Nyugat-Európába. A meg­bí­zók még Szer­bi­á­ban átad­tak a vád­lott­nak egy sze­mély­au­tó kul­csot, egy navi­gá­ci­ós készü­lé­ket, vala­mint 200 euró kész­pénzt a tan­ko­lás­ra és autó­pá­lya­mat­ri­cák­ra azzal, hogy a sike­res szál­lí­tá­sért cse­ré­be 700 eurót ígérték.

Az 55 éves szerb vád­lott 2017. augusz­tus 25-én dél­után a szerb-magyar határ köze­lé­ben egy par­ko­ló­ban vette fel a meg­bí­zói által koráb­ban itt leál­lí­tott csem­pész­au­tót. A szerb ember­csem­pész a meg­bí­zók tele­fo­nos uta­sí­tá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en Dávod kül­te­rü­le­tén, az 51-es számú főúton az autó­ba beszál­lí­tott 18 mig­ránst, akik ille­gá­li­san lép­ték át a határt. Elin­dult Auszt­ria felé, de a rend­őr­jár­őrök Nagy­ba­racs­kán fel­tar­tóz­tat­ták, és iga­zol­tat­ták őket. Az ember­csem­pész futva pró­bált mene­kül­ni, de a rend­őrök elfogták.

Az ügy másik vád­lott­ja, egy 42 éves, szerb-magyar állam­pol­gár­sá­gú férfi ugyan­azon meg­bí­zó uta­sí­tá­sá­ra 2017. augusz­tus 30-án köve­tett el ember­csem­pé­szést. Neki a sike­res szál­lí­tá­sért 500 eurót ígér­tek, és a határt ille­gá­li­san átlé­pő 10 mig­ránst szin­tén Auszt­ri­á­ba kel­lett volna szál­lí­ta­nia. A meg­bí­zó uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en a csem­pész­au­tót Sze­ge­den vette fel, majd a pakisz­tá­ni és afgán mig­rán­so­kat az 55-ös főúton, Baja köze­lé­ben szál­lí­tot­ta be a jár­mű­be. Az ember­csem­pészt a kalo­csai rend­őrök fog­ták el Dus­nok kül­te­rü­le­tén, az M9-es autóúton.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész mind­két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.