Főoldal » Archív » Vádemelés kuruzslás miatt

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség kuruzs­lás vét­sé­ge és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy eger­ági és egy békés­csa­bai fér­fi­val szem­ben, akik ápoló, ille­tő­leg men­tő­tiszt szak­ké­pe­sí­tés­sel rend­sze­res jel­leg­gel az orvo­si gya­kor­lat köré­be eső tevé­keny­sé­get fej­tet­tek ki. Har­ma­dik tár­suk­nak fel­buj­tá­sért kell felelnie.

2014. júli­us 1-t meg­elő­ző­en egy kapu­vá­ri szék­he­lyű kft. biz­to­sí­tot­ta a szar­va­si telep­he­lyen műkö­dő köz­pon­ti ügye­let ellá­tá­sát. A vonat­ko­zó jog­sza­bály a köz­pon­ti ügye­let ellá­tá­sá­hoz egy orvos, egy ápoló és egy gép­ko­csi­ve­ze­tő jelen­lé­tét írta elő mini­mum­fel­té­tel­ként. Az egyik vád­lott a kapu­vá­ri cég ügy­ve­ze­tő­je­ként – annak tuda­tá­ban, hogy a tár­sai orvo­si kép­zett­ség­gel nem ren­del­kez­nek – arra bírta rá a men­tő­ápo­ló vég­zett­ség­gel, álta­lá­nos ápoló és asszisz­tens szak­ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­ző tár­sát, ille­tő­leg a men­tő­tiszt szak­ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­ző másik fér­fit, hogy a szar­va­si köz­pon­ti ügye­le­ten rend­sze­res jel­leg­gel az orvo­si gya­kor­lat köré­be eső tevé­keny­sé­get fejt­se­nek ki, ame­lyért fize­tést fog­nak kapni.

Meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en a két férfi 2014. nya­rán az ügye­le­ti napo­kon jogo­su­lat­la­nul, orvos jelen­lé­te nél­kül, önál­ló­an végez­ték az orvo­si ellá­tás­ra jelent­ke­ző bete­gek keze­lé­sét, így a páci­en­se­ket kikér­dez­ték pana­sza­ik­ról, fel­ál­lí­tot­ták a diag­nó­zist, majd meg­ha­tá­roz­ták a terá­pi­át is. Az ellá­tás­hoz kap­cso­ló­dó­an valót­lan tar­tal­mú ambu­láns lapo­kat állí­tot­tak ki, ille­tő­leg az orvo­si ügye­let szá­mí­tó­gé­pes prog­ram­já­ban azt a valót­lan tényt rög­zí­tet­ték, hogy az ellá­tást a való­já­ban jelen nem lévő orvos végez­te el; tevé­keny­sé­gük során hamis orvo­si bélyeg­zőt is hasz­nál­tak egyes ambu­láns lapok és a recep­tek kiállításakor.

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben kuruzs­lás vét­sé­gén felül hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat, míg har­ma­dik tár­su­kat e bűn­cse­lek­mé­nyek fel­buj­tó­ja­ként von­ják fele­lős­ség­re. A járá­si ügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.