Főoldal » Archív » Vádemelés lett a badacsonyi mulatozásból

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság, súlyos testi sér­tés kísér­le­te és ittas veze­tés mel­lett köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2017 nya­rán, miu­tán egy bada­cso­nyi szó­ra­ko­zó­he­lyen vere­ke­dett, és egy eldo­bott üveg­po­hár­ral sérü­lést oko­zott, itta­san gép­ko­csi­ba ült, majd a jár­mű­vet az őt fel­tar­tóz­tat­ni akaró biz­ton­sá­gi őrök  felé kor­má­nyoz­va elhaj­tott a helyszínről. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a fele­sé­gé­vel és egy barát­já­val szó­ra­ko­zott a bada­cso­nyi ven­dég­lá­tó­he­lyen, ahol a haj­na­li órák­ban két sér­tet­tet is bán­tal­ma­zott. A deve­cse­ri férfi előbb arcon ütöt­te az egyik ven­dé­get, mert az figyel­mez­tet­te, hogy tánc köz­ben a lábá­ra lépett, majd rövid­del ezután egy üveg­po­ha­rat hají­tott hát­ra­fe­lé, amely nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­va, a mögöt­te tán­co­ló férfi arcá­ba csa­pó­dott.  A vád­lott cse­lek­mé­nye ugyan­ak­kor hosszabb gyógy­tar­ta­mú, súlyo­sabb sérü­lést is okoz­ha­tott volna.

A vád­lott ezek után – tart­va a fele­lős­ség­re vonás­tól – fele­sé­gé­vel és barát­já­val együtt a köze­li par­ko­ló­ban álló gép­ko­csi­já­hoz ment, hogy távoz­zon. Mind­eköz­ben két biz­ton­sá­gi őr futott utá­nuk, akik kia­bál­va pró­bál­ták meg­ál­lás­ra bírni a férfit.

Az elkö­ve­tő azon­ban tár­sa­i­val együtt beszállt a jár­mű­be, és nagy sebes­ség­gel elin­dult. A vád­lott a par­ko­ló utcá­já­ban halad­va a gép­ko­csit előbb az őt fel­tar­tóz­tat­ni akaró biz­ton­sá­gi őrök, majd – mint­ha el akar­ná ütni őket – két másik, a par­ko­ló­ban álló férfi felé kor­má­nyoz­ta, akik fél­re­ug­rot­tak a jármű elől. Az itta­san veze­tő vád­lot­tat végül a rend­őrök Nyirád­nál igazoltatták.