Főoldal » Archív » Vádemelés négy pénzügyőr ellen hivatali visszaélés miatt Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt négy pénz­ügy­őr – egy nő és három férfi - ellen, akik 2015. már­ci­us 26-án hiva­ta­li köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve nem bír­sá­gol­ták meg egyi­kük isme­rő­sé­nek any­ját, aki a vám­men­tes mennyi­sé­get meg­ha­la­dó alko­holt akart behoz­ni az országba.

 A vád­lot­tak a NAV Bács-Kiskun Megyei Vám- és Adó­igaz­ga­tó­sá­gán tel­je­sí­tet­tek szol­gá­la­tot pénz­ügy­őr­ként. 2015. már­ci­us 26-án a nő és két férfi vád­lott a szerb-magyar hatá­ron, a bács­al­má­si határ­át­ke­lő­nél ellen­őriz­ték az utas­for­gal­mat, negye­dik tár­suk ezen a napon nem volt szolgálatban.

Dél­után Szer­bia felől belé­pett az ország­ba egy sze­mély­au­tó­val érke­ző nő. A pénz­ügy­őr nő elkezd­te a jármű vám­el­len­őr­zé­sét. Az autó cso­mag­te­ré­ben a vám­men­te­sen behoz­ha­tó érté­ket meg­ha­la­dó alko­ho­los ita­lo­kat talált, az ita­lok egy üveg­gel halad­ták meg a vám­men­tes­sé­gi határt. Erről tájé­koz­tat­ta is a szol­gá­lat­ban lévő két tár­sát, akik közül az egyik férfi bekap­cso­ló­dott az intéz­ke­dés­be, míg a másik csak időn­ként figye­lem­mel kísérte.

Az intéz­ke­dő nő és férfi vád­lot­tak közöl­ték az ellen­őr­zött nővel, hogy a vám­men­tes­sé­gi érték­ha­tárt meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű alko­holt pró­bált behoz­ni az ország­ba és emi­att meg fog­ják bír­sá­gol­ni. A két vád­lott magá­hoz is vette a „határt átlé­pő” üveg sze­szes italt, amit bevit­tek az iro­dá­ba. Itt a férfi vád­lott belé­pett a bír­ság kisza­bá­sá­hoz szük­sé­ges szá­mí­tó­gé­pes rend­szer­be, de nem indí­tott eljárást.

Eköz­ben az alko­holt becsem­pész­ni akaró nő fel­hív­ta tele­fo­non a fiát, a fiú pedig tele­fo­non fel­hív­ta az aznap nem dol­go­zó negye­dik vád­lot­tat. Ezután a negye­dik vád­lott fel­hív­ta azt a szol­gá­lat­ban lévő vád­lot­tat, aki csak figyel­te az intéz­ke­dést és kérte, hogy ne intéz­ked­je­nek a nővel szem­ben és ne tár­ják fel a tör­vény­sér­tést. Ebbe az intéz­ke­dést csak figye­lő pénz­ügy­őr bele­egye­zett és közöl­te a kérést intéz­ke­dő kollégáival.

Ennek hatá­sá­ra az ellen­őr­zött nő vissza­kap­ta a vád­lot­tak által elvitt üve­get, autó­já­val behaj­tott Magyar­or­szág­ra. Itt lepar­kolt és a vissza­ka­pott üve­get Szer­bia terü­le­té­re vitte. A vád­lot­tak ezzel a szol­gá­la­ti köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ték és az ellen­őr­zött nőt jog­ta­lan előny­höz jut­tat­ták, mivel nem bír­sá­gol­ták meg. A pénz­ügy­őrök ellen a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat tett feljelentést.

A hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­vel vádolt pénz­ügy­őrök sza­bad­lá­bon vár­ják a tár­gya­lást, bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

Kecs­ke­mét, 2016. szep­tem­ber 27. napján

Dr. Náná­si László

főügyész

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye