Főoldal » Archív » Vádemelés roma holokauszt kárpótlás ígéretével elkövetett csalás miatt

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy szent­end­rei nő ellen emelt vádat, aki csa­lád­tag­já­val több, mint négy­száz sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, valót­lan kár­pót­lá­si ígérettel.

A vád sze­rint a vád­lott néhai apósa 2017 szep­tem­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, azzal fog embe­re­ket meg­té­vesz­te­ni, hogy 1500-3.000 forint „admi­niszt­rá­ci­ós költ­ség” befi­ze­té­se mel­lett részük­re több száz­ezer, egyes ese­tek­ben mil­lió forint össze­gű hoz­zá­tar­to­zói kár­pót­lást fog biz­to­sí­ta­ni az 1944 előtt szü­le­tett, a II. világ­há­bo­rú­ban részt vett, elhunyt vagy hadi­fog­ság­ba esett hoz­zá­tar­to­zó­juk után.

Ehhez több fik­tív roma párt, illet­ve egye­sü­let logó­já­val ellá­tott for­ma­nyom­tat­vá­nyo­kat készí­tett, melye­ket a jelent­ke­zők­nek ki kel­lett az ada­ta­ik­kal töl­te­ni és alá­ír­ni abban a remény­ben, hogy a kár­pót­lást szer­ve­ző­kön keresz­tül jut­nak majd a pénzösszeghez.

A vád­lott azóta elhunyt apósa – akit az ügy­ben koráb­ban gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki –a jelent­ke­zők tobor­zá­sát az ország egé­szé­re kiter­jesz­tet­te, tevé­keny­sé­gét az inter­ne­ten hirdetve.

A hír szé­les kör­ben elter­jedt, 2017 szep­tem­ber végé­re több száz sze­mély for­dult meg a csa­lád szent­end­rei laká­sán abból a cél­ból, hogy az ígért pénz remé­nyé­ben regiszt­rál­ja­nak, vala­mint az ezért kért pénz­össze­get a kár­pót­lás miat­ti ügy­in­té­zés elin­dí­tá­sa végett befi­zes­sék. Az érdek­lő­dő sze­mé­lye­ket meg­erő­sí­tet­ték abban, hogy a pénz min­den­ki­nek jár, aki­nek hoz­zá­tar­to­zó­ja a máso­dik világ­há­bo­rú során élt, füg­get­le­nül attól, hogy magát milyen nem­ze­ti­sé­gű­nek vall­ja. A vád­lott az igény­lő­ket fogad­ta, őket a „kár­pót­lás­ról” tájé­koz­tat­ta, a regiszt­rá­ci­ót, a doku­men­tu­mok kitöl­té­sét fel­ügyel­te, vala­mint egy füzet­be vezet­te az regiszt­rál­tak név­so­rát is. A jelent­ke­zők részé­re a regiszt­rá­ci­ós díj befi­ze­tés­hez a vád­lott lakos­sá­gi bank­szám­la­szá­mát hatá­roz­ták meg.

A meg­té­vesz­tett sér­tet­tek 2017. szep­tem­ber 25. nap­já­tól kez­dő­dő­en kezd­ték el a vád­lott bank­szám­la­szá­má­ra fizet­ni az álta­luk kért 1500.- forin­tos, vagy ennek több­szö­rö­sét kite­vő össze­ge­ket. 375 sze­mély fize­tett be regiszt­rá­ci­ós díjat 1.224.500.- forint összeg­ben, ame­lyet a vád­lott és csa­lád­ja saját cél­ja­i­ra elköltött.

A vád­lott, illet­ve csa­lád­tag­ja nem keres­tek meg sem magyar­or­szá­gi, sem pedig kül­föl­di ható­sá­go­kat annak érde­ké­ben, hogy kár­pót­lá­sért folya­mod­ja­nak avagy annak lehe­tő­sé­gé­ről tájé­ko­zód­ja­nak, így ilyen szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra lehe­tő­sé­gük sem volt.

A vád­lott és csa­lád­tag­ja cse­lek­mé­nye 375, rész­ben Nóg­rád megyei sér­tett­nek oko­zott 1.500.- és 12.000 Ft.- közöt­ti össze­gű kárt a befi­ze­tett regiszt­rá­ci­ós díj besze­dé­sé­vel, továb­bi 34 eset­ben a díj befi­ze­té­se – bár a kap­cso­lat­fel­vé­tel meg­tör­tént – végül elmaradt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 409 rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a nő ellen, ame­lyek közül 34 cse­lek­mény kísér­le­ti szak­ban maradt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés, vala­mint – mivel a bűn­cse­lek­mény haszon­szer­zés­re irá­nyult – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban. Meg kell továb­bá fizet­nie a sér­tet­tek által kért kár­té­rí­tést, és továb­bi több mint 900.000 Ft vagyon­el­kob­zás­ra is számíthat.