Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vádemelés sorozat betörés miatt - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy jelen­leg 33 éves férfi ellen, aki tavaly augusz­tus és novem­ber között hét győri és két győr­új­ba­rá­ti ingat­lan­ba is betört.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 32 éves férfi jel­lem­ző­en az ajtók befe­szí­té­sét és betö­ré­sét köve­tő­en jutott be az ingat­la­nok­ba, de volt, ahol az üve­get törte be, ille­tő­leg olyan hely is, ahol az ablak­pán­tot fűré­szel­te el. A kilenc hely­ről össze­sen 2.829.466 forint érték­ben tulaj­do­ní­tott el érték­tár­gya­kat: épí­tő­ipa­ri gépe­ket, éksze­re­ket, kész­pénzt, hasz­ná­la­ti tárgyakat.

A bűn­cse­lek­mé­nye­ket társa segít­sé­gé­vel, ket­ten követ­ték el, társa azon­ban idő­köz­ben elhunyt.

A fér­fit az ügyész­ség nyolc rend­be­li minő­sí­tett lopás­sal vádol­ja. Tet­te­i­ért vele szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.

A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy vele szem­ben a bíró­ság beis­me­rés ese­tén három év bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

Az érde­mi dön­tést az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.