Főoldal » Archív » Vádemelés szexuális erőszak kísérlete miatt

A palesz­tin férfi haj­na­li órák­ban támadt egye­dül köz­le­ke­dő nőkre Buda­pes­ten; az ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolja.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy har­minc­két éves palesz­tin férfi, 2018. ápri­lis 29-én, haj­nal­ban, a III. kerü­let­ben, követ­ni kez­dett egy nőt, majd belé­pett utána egy tár­sas­ház­ba. A férfi az aulá­ban sze­xu­á­li­san is bán­tal­maz­ni akar­ta a sér­tet­tet, ezért föld­re nyom­ta és meg­ütöt­te, a sér­tett azon­ban ellen­állt, így a férfi célja nem való­sult meg. A nő könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a táma­dás azon­ban alkal­mas volt súlyos sérü­lés oko­zá­sá­ra is.

A férfi 2018. októ­ber 20-án, haj­nal­ban, a XIII. kerü­let­ben, egy másik nőt is követ­ni kez­dett, és egy lép­cső­ház elő­te­ré­ben utol­ér­ve, szin­tén sze­xu­á­lis cél­lal meg­tá­mad­ta. Ez a sér­tett is ellen­állt, és sike­rült kilök­nie a fér­fit az ajtón. A nő könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen két rend­be­li, sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te és egy rend­be­li súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – ket­tő­től tizen­két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A vád­lott 2019 szep­tem­be­ré­ig letar­tóz­ta­tás­ban volt, ezt köve­tő­en a bíró­ság dön­té­se alap­ján bűn­ügyi fel­ügye­let alá került.