Főoldal » Hírek » Vádemelés testvérgyilkosság miatt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben vádat emelt azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2020 máju­sá­ban, Orosz­lány­ban, a vita hevé­ben egy kés­sel meg­öl­te a testvérét. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ittas férfi 2020. május 9-én 21 óra 15 perc körü­li, orosz­lá­nyi ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tás után, dula­ko­dás köz­ben egy 33 cm pen­gé­jű kés­sel mell­ka­son szúr­ta test­vé­rét. A sér­tett a szú­rás után még el tudta hagy­ni a lakást, hogy az egy szint­tel lej­jebb lakó szom­széd­já­tól segít­sé­get kér­jen, majd össze­esett és a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a koráb­ban egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt kapott 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el, továb­bá a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn.