Főoldal » Archív » Vádemelés „unokázós” csalók ellen - egy anya és lánya ejtette tévedésbe az időseket

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt azzal a negy­ven­ki­lenc éves nővel és huszon­négy éves lányá­val szem­ben, akik  Buda­pes­ten és Érden, több­sé­gé­ben idős embe­re­ket ejtet­tek téve­dés­be, és sze­rez­ték meg fél­re­tett kész­pén­zü­ket, arany ékszereiket.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak mód­sze­re az volt, hogy a fia­ta­lab­bik vád­lott magát álné­ven rend­őr­nek adta ki, tele­fo­non fel­hív­ta a sér­tet­te­ket, és közöl­te velük, hogy köze­li hoz­zá­tar­to­zó­juk – álta­lá­ban lányuk, vagy uno­ká­juk -  köz­úti bal­ese­tet oko­zott, és úgy kerül­he­ti csak el a bör­tönt,  ha a bal­eset vét­len részt­ve­vői kárát hala­dék­ta­la­nul megtéríti.

A vád­lott rávet­te az idős sér­tet­te­ket, hogy a náluk lévő érté­ke­ket egy borí­ték­ba gyűjt­sék össze, és adják át a laká­suk­hoz hama­ro­san kiér­ke­ző „rend­őr­nek”, vagy „kór­há­zi dol­go­zó­nak”, aki ter­mé­sze­te­sen a vád­lott édes­any­ja és egy isme­ret­le­nül maradt férfi voltak.

A sér­tet­tek a kérés­nek ele­get is tet­tek, és a lakó­he­lyük­höz a nyo­mon követ­he­tő­ség meg­ne­he­zí­té­se érde­ké­ben min­den alka­lom­mal taxi­val érke­ző idő­seb­bik vád­lott­nak átad­ták a kész­pén­ze­i­ket, arany gyű­rű­i­ket, fül­be­va­ló­i­kat, nyakláncaikat.

A vád­lot­tak ezzel a mód­szer­rel – egy hónap alatt -  2016 janu­ár­já­ban össze­sen tizen­egy sér­tet­tet ejtet­tek téve­dés­be, és össze­sen kb. 12.000.000,- Ft kárt okoz­tak. A vád­lot­tak a meg­szer­zett éksze­re­ket zálog­ház­ba vit­ték, és így tet­tek szert azon­nal készpénzre.

A csa­lá­sok miatt már bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak ellen a Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Bíró­sá­gon foly­ta­tó­dik az eljá­rás, az ügyész­ség mind­ket­te­jük­re letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.