Főoldal » Hírek » Vádemelés „unokázós” csalóval szemben - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki két idős­ko­rú sze­mélyt csa­pott be, a sér­tet­tek uno­ká­já­nak bal­ese­té­re hivatkozva.

A vád­lott 2020 júli­u­sá­ban két egy­más köve­tő napon hívta fel a pécsi sér­tet­te­ket azzal, hogy uno­ká­ju­kat bal­eset érte. 

Az egyik sér­tett­nek - aki 87 éves volt -, a férfi azt mond­ta, hogy uno­ká­ja Pécsett karam­bo­lo­zott, mellyel közel 4 mil­lió forint kárt oko­zott, amit azon­nal ki kell fizet­ni, mert külön­ben a káro­sult csa­lád­ja meg fogja verni az uno­ká­ját. A tele­fo­ná­ló férfi állí­tá­sá­nak alá­tá­masz­tá­sá­ra átad­ta a tele­font egy isme­ret­len nőnek, aki meg­erő­sí­tet­te a bal­ese­tet. A sér­tett elhit­te azt, amit a férfi a tele­fon­ban mon­dott és bele­egye­zett abba, hogy 1.3 mil­lió forin­tot és arany éksze­re­ket ad át a kár megtérítésére.

Az idős hölgy a pénzt és éksze­re­ket össze­ké­szí­tet­te, majd a férfi útmu­ta­tá­sa alap­ján egy isme­ret­len sze­mély­nek átadta.

Az elkö­ve­tő a csa­lás­sal több, mint 2 mil­lió Ft kárt okozott.

A másik meg­té­vesz­tett idős asszony 95 éves volt, aki­nek a tele­fon­hí­vás során a csaló azt állí­tot­ta, hogy az uno­ká­ja bal­ese­tet oko­zott, és a kárt azon­nal ki kell fizet­ni a káro­sul­tak­nak. Elmond­ta, hogy az oko­zott kár 5 mil­lió forint. Ezt köve­tő­en a férfi ismét átad­ta a tele­font egy isme­ret­len nőnek, aki magát a káro­sult­nak adta ki.

Az idős sér­tett elhit­te a férfi elmon­dá­sát és bele­egye­zett abba, hogy 5 mil­lió forin­tot átad a vád­lott által kül­dött sze­mély­nek. Ezt köve­tő­en a sér­tett az össze­ké­szí­tett pénzt átad­ta egy ismeretlennek.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a csa­lás minő­sí­tett ese­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény 1 évtől – 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.