Főoldal » Hírek » Vádemelés utcai szurkálás miatt - videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol az ügyész­ség egy test­vér­párt, akik egyi­kük hara­go­sát az utcán bán­tal­maz­ták és kés­sel több­ször meg­szúr­ták.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a sér­tett férfi 12 év együtt­élés után sza­kí­tott az élet­tár­sá­val, mert sze­rel­mi kap­cso­lat­ba került az egyik vád­lot­tal. Ugyan­ak­kor a sér­tett meg­en­ged­te a nőnek, hogy az gye­re­ke­i­vel szí­ves­ség­ből lak­jon a csa­lá­di házuk­ban, de azt meg­til­tot­ta, hogy a vád­lott ott tar­tóz­kod­jon. 2021. feb­ru­ár 2. nap­ján a sér­tett fel­ke­res­te volt élet­tár­sát, és ott talál­ta a vád­lot­tat is, aki­vel vitá­zott, majd elza­var­ta a ház­ból. A vád­lott ekkor tele­fo­non fel­hív­ta a test­vé­rét, aki­nek elme­sél­te a tör­tén­te­ket, mire a test­vé­re szin­tén tele­fo­non arra szó­lí­tot­ta fel a sér­tet­tet, hogy talál­koz­za­nak az utcán, és tisz­táz­zák az ese­mé­nye­ket.

A két vád­lott az utcán várta a sér­tet­tet, aki­vel heves vitá­ba bonyo­lód­tak, majd mind­ket­ten elő­vet­tek egy-egy kilenc cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és azok­kal a sér­tet­tet a felső tes­tén külön­bö­ző helye­ken meg­szúr­ták, majd a laká­suk­ra távoz­tak. A szú­rá­sok­tól a sér­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, vér­zé­sét az élet­tár­sa egy törül­kö­ző­vel csil­la­pí­tot­ta. A sérü­lé­sek hat hét alatt gyó­gyul­tak meg.

A két test­vér még aznap önként jelent­ke­zett a rend­őr­sé­gen, és rész­le­tes beis­me­rő val­lo­mást tet­tek, meg­bán­ták tet­tü­ket. Ezt azzal is bizo­nyí­tot­ták, hogy a nyo­mo­zás során 600.000 forint jóvá­té­telt fizet­tek a sér­tett­nek és bocsá­na­tot is kér­tek tőle.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je az elkö­ve­tő­ket.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik.