Főoldal » Archív » Vádemelés Varju Lászlóval szemben

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot Varju Lász­ló ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­vel szem­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken. 

Varjú Lász­ló ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogát - a leg­főbb ügyész indít­vá­nyá­ra - az Ország­gyű­lés 2019. novem­ber 4-én felfüggesztette.

Az ügyész­ség ezt köve­tő­en Varjú Lász­lót gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, amely során tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét. 

A beszer­zett bizo­nyí­té­kok alap­ján az ügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt  a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken vádat emelt Varjú Lász­ló ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­vel szemben.

Az ügyé­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tők el:

https://ugyeszseg.hu/inditvany-varju-laszlo-orszaggyulesi-kepviselo-mentelmi-joganak-felfuggesztesere/

https://ugyeszseg.hu/inditvany-varju-laszlo-orszaggyulesi-kepviselo-mentelmi-joganak-felfuggesztesere-az-mtva-szekhazaban-tortentek-miatt/

https://ugyeszseg.hu/ket-buntetougyben-is-gyanusitott-az-orszaggyulesi-kepviselo/