Főoldal » Archív » Indítvány Varju László országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként indít­ványt tett az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél Varju Lász­ló ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztésére.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint Varju Lász­ló az egyik buda­pes­ti egyé­ni válasz­tó­ke­rü­let ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­je­ként a 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tás előtt, 2018. feb­ru­ár 12-én, egy kávé­zó­ban talál­ko­zott a füg­get­len­ként indu­ló jelölttel.

A talál­ko­zó során Varju Lász­ló – a válasz­tá­son való nye­ré­si esé­lye­i­nek növe­lé­se érde­ké­ben – anya­gi jut­ta­tást ígért a fér­fi­nak azért, hogy a kép­vi­se­lő­je­lölt­ség­től lép­jen vissza a javá­ra. A férfi a fel­ve­tést elutasította.

Varju Lász­ló ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő cse­lek­mé­nye válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett meg­ál­la­pí­tá­sá­ra lehet alkalmas.

A bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sá­ra az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­se ese­tén nyí­lik lehetőség.