Főoldal » Archív » Vádemelések embercsempészekkel szemben - FOTÓKKAL

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be két vád­ira­tot, össze­sen három kül­föl­di sze­méllyel szem­ben, akik 2017 szep­tem­be­ré­ben, illet­ve novem­be­ré­ben össze­sen tizen­hét fő ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­tén tar­tóz­ko­dó kül­föl­di sze­mélyt pró­bál­tak Auszt­ri­á­ba csempészni. 

Az egyik vád sze­rint  két szerb állam­pol­gár 2017 szep­tem­be­ré­ben meg­ál­la­po­dott abban, hogy egyi­kük Magyar­or­szág terü­le­té­ről Auszt­ri­á­ba szál­lít az ország­ba ille­gá­li­san beju­tott kül­föl­di személyeket.

A meg­ál­la­po­dás alap­ján 2017. szep­tem­ber 24-én a szerb sofőr, az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val, a magyar-horvát állam­ha­tár köze­lé­ben, Lippó köz­ség terü­le­tén, fel­vett hét fő pakisz­tá­ni, illet­ve bang­la­de­si állam­pol­gárt. A másik vád­lott az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val fel­ve­ze­tő­ként haladt a kül­föl­di­e­ket szál­lí­tó autó előtt, ami­kor rend­őri ellen­őr­zés során őket feltartóztatták.

A másik vád sze­rint egy har­ma­dik szerb férfi 2017 novem­be­ré­ben vett fel tíz fő pakisz­tá­ni állam­pol­gárt Szajk köze­lé­ben, aki­ket Auszt­ri­á­ba akart szál­lí­ta­ni. Rend­őri ellen­őr­zés során őt is fel­tar­tóz­tat­ták a kül­föl­di állam­pol­gá­rok­kal együtt.

Mind­há­rom vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van, cse­lek­mé­nyük a több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az elfo­gá­sok­kor a rend­őr­ség által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ujabb-embercsempeszeket-fogtak-el-baranyaban

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/embercsempeszes-miatt-emelhetnek-vadat