Főoldal » Archív » Vádemeléssel ért véget az autós üldözés

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat egy har­minc­hét éves férfi ellen, aki a váro­son át mene­kült gép­ko­csi­já­val a rend­őrök és a fele­lős­ség­re vonás elől. 

A Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei 2019. május 12-én, éjfél körül, ész­lel­tek egy gép­ko­csit, ami vilá­gí­tás nél­kül köz­le­ke­dett a város bel­te­rü­le­tén. Mivel a gép­ko­csi veze­tő­je a fény­kürt­tel adott jel­zé­sek elle­né­re sem kap­csol­ta fel a vilá­gí­tá­sát, a rend­őrök utána indul­tak, és meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés­sel akar­ták ellen­őr­zés alá vonni.

A vád sze­rint a gép­ko­csi veze­tő­je meg­ál­lás helyett azon­ban gyor­sí­ta­ni kez­dett, keresz­tül­ha­ladt Sal­gó­tar­ján bel­vá­ro­sán, több­ször is átha­ladt a szem­be­jö­vő for­gal­mi sávba, végig ellen­sze­gült a meg­ál­lás­ra uta­sí­tó rend­őri meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hangjelzéseknek.

A jár­őrök a gép­ko­csit a veze­tő lak­he­lyé­ig követ­ték, ahol a vád­lott az autó­ból kiug­rott és besza­ladt a házba. Csak a meg­erő­sí­tő rend­őri erők jelen­lé­té­ben tud­ták őt a ház­ból elő­ál­lí­ta­ni, és intéz­ke­dés alá vonni.

A rend­őri intéz­ke­dés, majd a vér­vé­tel ada­tai alap­ján kide­rült, hogy a vád­lott itta­san vezet­te a gépkocsit.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben az ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vádiratában.