Főoldal » Archív » Vádirat a győri ékszerrabló ügyében

Kilenc bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja a Győri Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki 2017 őszén nyolc sér­tett­ről tépett le külön­fé­le arany­ék­sze­re­ket Győr utcá­in. Az éksze­re­ket érté­ke­sí­tő élet­tár­sá­val szem­ben bűn­pár­to­lás a vád.

A férfi öt eset­ben vitt el arany­nyak­lán­co­kat úgy, hogy az utcán álló sér­tett mögé lépve hátul­ról letép­te az ékszert a sér­tett nya­ká­ról, majd elfu­tott. Három eset­ben viszont a fül­be­va­ló­kat tépte ki a sér­tet­tek füléből.

Az éksze­re­ket a sér­tett 23 éves élet­tár­sa adta el külön­bö­ző zálog­há­zak­nak és ékszer­üz­le­tek­nek úgy, hogy tudott azok bűnös eredetéről.

A letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt álló elkö­ve­tőt az ügyész­ség három rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­vel és öt rend­be­li – a nyak­lán­cok érté­ké­hez iga­zo­dó minő­sí­té­sű – lopás bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Emel­lett a vád­irat egy rend­be­li kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gét is tar­tal­maz­za, mivel a férfi – elfo­gá­sát meg­elő­ző­en – kábí­tó­szert fogyasztott.

Külö­nös vissza­eső­ként 18 év sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki a fér­fi­val szem­ben. Az élet­tár­sa ter­hé­re rótt bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­nek bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.