Főoldal » Archív » Vádirat a tűzifa csalók ellen

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség csa­lás miatt vádat emelt öt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik több sér­tet­tet meg­té­veszt­ve a kifi­ze­tett­nél keve­sebb mennyi­sé­gű tűzi­fát adtak el nekik.

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2016. októ­ber 21-én két teher­gép­ko­csi­val Pász­tó­ra men­tek, hogy ott tűzi­fát érté­ke­sít­se­nek, mivel az egyik sér­tet­tel már koráb­ban meg­ál­la­pod­tak, hogy fát szál­lí­ta­nak a részé­re. A férfi házá­hoz érve az egyik teher­gép­ko­csi­val beto­lat­tak az udvar­ba és abban egyez­tek meg, hogy 68 mázsa tűzi­fát adnak el neki, mázsán­ként 1800 forintért.

A meg­egye­zést köve­tő­en az elkö­ve­tők saját mér­le­gük­kel előbb a sér­tet­tet mér­ték le, hogy meg­győz­zék őt arról, hogy a mér­leg pon­tos, majd a fát hor­dó­ba pakol­va mér­ték le azt, mialatt a nő a mér­leg­nél állva stri­gu­láz­ta a lemért mennyi­sé­get. A vád­lot­tak azon­ban a mérés­nél csal­tak, és a meg­egye­zés sze­rin­ti mennyi­ség­nél jóval keve­sebb fát rak­tak le a jár­mű­ről, mind­össze 17 mázsát, amit azon­ban a sér­tett nem vett észre. A fa lera­ká­sát köve­tő­en az egyik vád­lott közöl­te, hogy a 68 mázsa fáért össze­sen 123 000 forin­tot kell fizet­nie a sér­tett­nek, aki azon­ban ezt sokall­ta, így végül 90 000 forint­ra leal­kud­ta a vételárat.

Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak a másik teher­gép­ko­csi­val egy idős nő részé­re akar­tak elad­ni hason­ló mód­szer­rel tűzi­fát. A sér­tet­tel meg is egyez­tek abban, hogy 45 mázsa tüze­lőt pakol­nak le a jár­mű­ről, szin­tén 1800 forin­tos mázsán­kén­ti áron. A meg­egye­zés sze­rin­ti mennyi­ség­nél azon­ban neki is jóval keve­seb­bet, mind­össze 18 mázsa fát pakol­tak le  az udva­rá­ra. Ami­kor a sér­tett a vétel­árat ki akar­ta fizet­ni, meg­ér­ke­zett az egyik roko­na, aki­nek gya­nús volt az ügy­let, és egy éppen arra köz­le­ke­dő rend­őr­au­tót lein­tett, és segít­sé­get kért.

A rend­őr­jár­őrök a köze­li MÉH telep­re vit­ték lemé­ret­ni a fát, ahol kide­rült, hogy a vevő­ket a vád­lot­tak becsap­ták. A 90 000 forin­tot a sér­tett visszakapta.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban három vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg a másik három vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.