Főoldal » Archív » Vádirat az időseket kifosztó elkövetők ellen

Vádat emelt a Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség két férfi ellen, akik idős embe­re­ket meg­té­veszt­ve jutot­tak be az ott­ho­nuk­ba, majd a meg­ta­ka­rí­tott pén­zü­ket meg­sze­rez­ve távoz­tak.

A 26 és 20 éves fér­fi­ak 2019. feb­ru­ár­ban egy 84 éves sop­ro­ni hölgy­höz és 87 éves moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott fér­jé­hez jutot­tak be úgy, hogy arra hivat­koz­tak, rezsi­csök­ken­tés­ből szár­ma­zó pénzt hoz­tak. Ezt köve­tő­en egyi­kő­jük a kony­há­ban arra kérte a sér­tet­tet, hogy regiszt­rá­lás érde­ké­ben hoz­zon egy 10 000 vagy 20 000,- Ft-os bank­je­gyet. Mikor a sér­tett hölgy ennek ele­get tett, a másik sze­mély a szo­bá­ból 380 000,- Ft vett el a szek­rény­ből.

Az idő­sebb férfi 2019. janu­ár­ban isme­ret­le­nül maradt tár­sá­val egy 86 éves sop­ro­ni sér­tett­hez és egy 82 éves moson­ma­gyar­óvá­ri sér­tett­hez jutott be hason­ló módon és Sop­ron­ból 110 000,- Ft-ot, míg Moson­ma­gyar­óvár­ról 199 000,- Ft-ot szer­zett meg.

2019. feb­ru­ár­ban Szom­bat­he­lyen a 26 éves vád­lott egye­dül kéredz­ke­dett be a 83 éves sér­tett­hez nyug­díj­ki­egé­szí­tés kifi­ze­té­sé­nek ürü­gyé­vel, majd arra kérte a sér­tet­tet, hogy meg­ta­ka­rí­tott pén­zét, a sor­szá­mok ellen­őr­zé­se érde­ké­ben mutas­sa meg neki. A bank­je­gyek „vizs­gá­la­ta” során arra hivat­ko­zott, hogy át kell men­nie a szom­széd­ba és a sér­tett 200 000,- Ft-jával távo­zott.

Az idő­sebb fér­fit három rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­vel és egy rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel, míg 20 éves tár­sát, mint bűn­se­gé­det egy rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség.

Külö­nös vissza­eső­ként a 26 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben 18 év sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. A társa által elkö­ve­tett cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.