Főoldal » Hírek » Vádmódosítás a Quaestor-ügyben – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő ügy­ben beszer­zett új egye­sí­tett szak­ér­tői véle­mény és a szak­ér­tői meg­hall­ga­tá­sok ered­mé­nye­ként vád­mó­do­sí­tást nyúj­tott be a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Az új egye­sí­tett szak­ér­tői véle­mény alap­ján az ügyész­ség tovább­ra is ugyan­azon kiemel­ten súlyos bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja a terhelteket.

A külö­nö­sen szö­ve­vé­nyes, nagy mennyi­sé­gű bizo­nyí­tá­si anyag­gal ren­del­ke­ző, jel­le­ge elle­né­re dina­mi­ku­san tár­gyalt bűn­ügy­ben a koráb­bi szak­ér­tő fel­men­té­sé­re tekin­tet­tel tavaly új egye­sí­tett pénz-, tőkepiaci- és infor­ma­ti­kai szak­ér­tői véle­mény készült, ame­lyet a szak­ér­tők továb­bi kér­dé­sek meg­vá­la­szo­lá­sa mel­lett két alka­lom­mal írás­ban kiegészítettek.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a szak­ér­tői véle­mény elké­szí­té­sé­ben részt­ve­vő négy szak­ér­tőt 2023 őszén, össze­sen 8 tár­gya­lá­si napon hall­gat­ta meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az új egye­sí­tett szak­ér­tői véle­mény a bün­te­tő­jo­gi főkér­dés tekin­te­té­ben, így a bűnös­ség kér­dé­sé­ben a vád­irat­hoz képest érde­mi elté­rést nem ered­mé­nye­zett. Ugyan­ak­kor az össze­sen 861 oldalt kite­vő, össz­ha­tá­sá­ban a vád­lot­tak­ra ked­ve­zőt­le­nebb szak­ér­tői meg­ál­la­pí­tá­so­kat tar­tal­ma­zó egye­sí­tett szak­ér­tői véle­mény a vád­irat­ban sze­rep­lő több száz olda­las táb­lá­za­tok ada­ta­i­nak, vala­mint a vád­be­li tény­ál­lá­sok egyes része­i­nek, illet­ve a bűn­cse­lek­mé­nyek minő­sí­té­sé­nek, rend­be­li­sé­gé­nek rész­be­ni módo­sí­tá­sát tet­ték szükségessé.

Mind­ezek alap­ján, a Fővá­ro­si Főügyész­ség 850 oldalt meg­ha­la­dó ter­je­del­mű vád­mó­do­sí­tást nyúj­tott be a bírósághoz.