Főoldal » Archív » Választás rendje elleni bűntett miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek a 2014-es ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő válasz­tá­sok­kal kap­cso­la­to­sak. Az ügy­nek össze­sen 18 vád­lott­ja van, köz­tük a hamis aján­lá­so­kat is fel­hasz­ná­ló egyé­ni válasz­tó­ke­rü­le­ti jelöl­tek, vala­mint az őket ebben segí­tő személyek.

A vonat­ko­zó tör­vé­nyek értel­mé­ben az egyé­ni válasz­tó­ke­rü­let­ben a jelö­lés­hez leg­alább ötszáz válasz­tó­pol­gár aján­lá­sa szükséges.

Az aján­lás aján­ló­íven tör­té­nik. Az aján­ló­ív­re az aján­lást adó válasz­tó­pol­gár ráír­ja a nevét, és egyéb sze­mé­lyi ada­ta­it, így a sze­mé­lyi azo­no­sí­tó­ját, magyar­or­szá­gi lak­cí­mét, vala­mint az anyja nevét, majd az aján­lást saját kezű­leg alá­ír­ja. Az aján­ló­íven ezután az aján­lást gyűj­tő sze­mély is fel­tün­te­ti nevét és aláírását.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül tízen egyé­ni ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­ként kíván­tak indul­ni az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők 2014. évi válasz­tá­sán Buda­pest, illet­ve más megyék külön­bö­ző egyé­ni választókerületeiben.

A vád­lot­tak az aján­lá­sok össze­gyűj­té­sét köve­tő­en, 2014 már­ci­u­sá­ban olyan aján­ló­íve­ket is benyúj­tot­tak az egyé­ni válasz­tó­ke­rü­le­tük sze­rint ille­té­kes válasz­tá­si iro­dá­hoz, ame­lyek­ről tud­ták, hogy hami­sak, ugyan­is az azo­kon sze­rep­lő sze­mé­lyek tény­le­ge­sen nem adtak aján­lást a részük­re, a nevü­ket és sze­mé­lyes ada­ta­i­kat az aján­ló­ívek­re helyet­tük isme­ret­len sze­mé­lyek írták rá, illet­ve azo­kat helyet­tük isme­ret­len sze­mé­lyek írták alá. A vád­lot­tak az aján­ló­ívek alá­írá­sá­val valót­la­nul iga­zol­ták, hogy az aján­lá­so­kat sze­mé­lye­sen gyűj­töt­ték és neve­zett sze­mé­lyek aján­lást adtak a részükre.

Az ügy továb­bi nyolc vád­lott­ja - rokon­ként, vagy isme­rős­ként - a hamis aján­lá­sok gyűj­té­sé­ben segí­tett a válasz­tá­so­kon jelölt­ként indul­ni kívá­nó egyes fenti vádlottaknak.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a nyo­mo­zás során több ezer aján­ló­ívet fog­lalt le és vizs­gált (ezek közül a vád­dal érin­tett hamis aján­ló­ívek száma mint­egy 2000 darab), a nyo­mo­zók mint­egy 1500 tanút hall­gat­tak ki, illet­ve több mint 10.000 oldal nyo­mo­zá­si irat kelet­ke­zett a bizo­nyí­tás során.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.