Főoldal » Hírek » Választási csalások miatti vádemelés Győrben - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok kap­csán Győr-Moson-Sopron megyé­ben elkö­ve­tett válasz­tá­si csa­lá­sok miatt a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség húsz sze­méllyel szem­ben emelt vádat.

A vád sze­rint a ter­hel­tek Győr-Moson-Sopron megye 1., 4., és 5. számú válasz­tó­ke­rü­le­té­hez, vagy­is győri, sop­ro­ni és moson­ma­gyar­óvá­ri jelölt­ség­hez vol­tak köthetők.

Az ügyész­ség a jelölt­ség­hez szük­sé­ges ötszá­zat el nem érő érvé­nyes aján­lás fel­hasz­ná­lá­sa ese­tén hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel, afö­löt­ti szám ese­tén válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tet­tel vádol­ta meg az elkö­ve­tő­ket. Az utób­bi bűn­cse­lek­ménnyel meg­vá­dolt elkö­ve­tők a jelöl­tek­nek járó egy­mil­lió forin­tos álla­mi támo­ga­tás­sal is ren­del­kez­tek, így ese­tük­ben a vád a minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­re is kiterjedt.

Az 52 olda­las vád­irat­ban sze­rep­lő tény­ál­lás sze­rint a jelöl­tek aján­ló­íve­in olyan állam­pol­gá­rok ada­tai és alá­írá­sai sze­re­pel­tek, akik nem adtak aján­lást a jelöl­tek­nek, továb­bá több eset­ben olyan sze­mé­lyek neve és ada­tai, akik koráb­ban elhuny­tak. A külön­bö­ző jelöl­tek aján­ló­íve­in nagy­részt ugyan­azon hamis, ille­tő­leg elhunyt sze­mé­lyek­től szár­ma­zó alá­írá­sok sze­re­pel­tek, ami a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a kör­ze­ti­leg ugyan­azon lis­ták átmá­so­lá­sá­ból adó­dott. Az ily módon meg­ha­mi­sí­tott aján­ló­íve­ket vagy maga a jelölt, vagy egy álta­la fel­kért sze­mély írta alá aláírásgyűjtőként.

A nyo­mo­zást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, akik több száz tanú kihall­ga­tá­sát foga­na­to­sí­tot­ták. Az érde­mi dön­tést az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meghozni.