Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vállán cipelte, bezárta, bántalmazta, háborgatta párját a féltékeny férfi

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta egy Győr­ben élő, rend­sze­re­sen fél­té­keny­ke­dő fér­fi­nak az ügyét.

A jelen­leg har­minc­egy éves férfi 2016 tava­szán egy győri szó­ra­ko­zó­hely­ről a vál­lá­ra véve vitte ki az élet­tár­sát, mivel a nő még nem akart haza­men­ni. A férfi a sér­tet­tet az autó­já­hoz vitte, haza­fu­va­roz­ta, ott­ho­nuk­ban belök­dös­te a szo­bá­ba, bezár­ta a lakás ajta­ját és elvet­te a nő kul­csát, tele­fon­ját. Ezt köve­tő­en a nőt – foly­to­nos szi­dal­ma­zá­sát köve­tő­en – a fal­hoz vágta.

Mikor a sér­tett mene­kül­ni pró­bált, őt két kéz­zel fel­emel­te és a kana­pé­ra dobta, ami­től a sér­tett­nek test­szer­te zúzó­dá­sai kelet­kez­tek. Ezt köve­tő­en bevit­te a háló­szo­bá­ba, rádob­ta az ágyra és onnan más­nap reg­ge­lig nem enged­te el.

A sér­tett más­nap elköl­tö­zött ott­hon­ról. Ezt köve­tő­en a pár több­ször kibé­kült, majd újra össze­ve­szett, de már nem köl­töz­tek újra össze.

2017 nya­rán a férfi elő­ze­tes beje­len­tés nél­kül ment a barát­nő­jé­hez, ahol fel­há­bo­ro­dott azon, hogy a nő más­sal tele­fo­nál. Emi­att szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd berán­ci­gál­ta őt a nő saját háló­szo­bá­já­ba. A sér­tett­nek több­ször is sike­rült a fér­fi­től a háló­szo­bá­ból elsza­ba­dul­ni, de a férfi mind­annyi­szor vissza is vitte oda a sér­tet­tet. Végül a sér­tett elju­tott a bejá­ra­ti ajtó­ig, azon pró­bál­ta a fér­fit kites­sé­kel­ni, amit ész­lelt a szom­széd, és ezért az elkö­ve­tő önként távo­zott onnan.

A férfi a békü­lé­si ter­ve­i­vel ezt köve­tő­en sem hagyott fel, ezért négy hóna­pon át napi rend­sze­res­ség­gel kül­dött kéz­zel írt és elekt­ro­ni­kus leve­le­ket a sértettnek.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben a két rend­be­li sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és minő­sí­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt indult bűn­ügy­ben a férfi kéré­se és beis­me­rő val­lo­má­sa alap­ján – a nő bele­egye­zé­sé­vel – az eljá­rás fel­füg­gesz­té­se mel­lett köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lás­ról döntött.

Ha a köz­ve­tí­tői eljá­rás ered­mé­nye­képp a ter­helt és a sér­tett meg­egye­zik, és a ter­helt a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­it jóvá­te­szi, az ügyész­ség az eljá­rást megszünteti.