Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Válogatás nélkül ütlegelte az embereket egy szerencsi férfi- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 52 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. decem­ber ele­jén, a haj­na­li órák­ban Sze­ren­csen, egy szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dott, ahol szó­vál­tás­ba került egy fér­fi­val, ezért két alka­lom­mal arcon fejel­te, továb­bá tar­kón és ököl­lel arcon ütötte.

A vere­ke­dést köve­tő­en távoz­ni készült, azon­ban a ven­dég­lá­tó egy­ség­ben sokan vol­tak. Úgy gon­dol­ta, hogy az embe­rek az útjá­ban áll­nak, ezért kife­lé menet tar­kón ütött egy nőt, vala­mint arcon fejelt egy férfit.

A leg­elő­ször bán­tal­ma­zott sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a vád­lot­tal szem­ben, míg az utóbb áldo­za­tá­vá vált nő és férfi nem sérül­tek meg, nem ter­jesz­tet­tek elő magánindítványt.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott egy­ide­jű párt­fo­gó fel­ügye­let elrendelésével.