Főoldal » Archív » Valótlan hivatali befolyásra hivatkozva milliós összegekhez jutottak – vádemelés

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség valót­lan befo­lyás­ra hivat­ko­zó ter­hel­ti kör és a ,,szol­gál­ta­tá­so­kat” igény­be vevő sze­mé­lyek ellen emelt vádat.

A vád lénye­ge sze­rint egy 51 éves férfi meg­is­mer­ke­dett egy olyan 59 éves fér­fi­val, aki azt állí­tot­ta magá­ról, hogy nyo­mo­zó ható­ság­nál, ügyész­ség­nél és bíró­ság­nál hiva­ta­los sze­mé­lye­ket kor­rum­pál, és így befo­lyá­sol­ni tud bün­te­tő­el­já­rá­so­kat. Az 51 éves férfi ezt köve­tő­en bün­te­tő­el­já­rás­ban érin­tett sze­mé­lyek­től mil­li­ós nagy­ság­ren­dű össze­ge­ket kért azért, hogy az ügyü­ket – az 59 éves fér­fin és állí­tó­la­gos kap­cso­la­ta­in keresz­tül – ked­ve­ző­en befo­lyá­sol­ja. Töb­bek között 100 mil­li­ós nagy­ség­ren­dű zár alá vétel, jöve­dé­ki ter­mé­kek lefog­la­lá­sa, vala­mint bün­te­tő­el­já­rás – állí­tó­la­gos – meg­szün­te­té­sé­ért egy­től öt mil­lió forin­tig ter­je­dő össze­get kért és kapott, ame­lyet 59 éves tár­sá­val meg­osz­tot­tak.

Az 59 éves férfi a hivat­ko­zott kap­cso­la­tok­kal tény­le­ge­sen nem ren­del­ke­zett, azon­ban a lát­szat meg­őr­zé­se és erő­sí­té­se érde­ké­ben meg­bí­zott egy 56 éves fér­fit, hogy hami­sít­son köz­ok­ira­to­kat. Eze­ket az ira­to­kat 51 éves tár­sá­val biza­lom­erő­sí­tő­ként eljut­tat­ta azok­hoz, akik fizet­tek. A hami­sí­tó ter­helt nyo­mo­zást meg­szün­te­tő hamis ügyész­sé­gi hatá­ro­za­tot, fel­je­len­tést eluta­sí­tó hamis hatá­ro­za­tot, illet­ve ügyész­sé­gi szer­ve­ze­ti egy­sé­gek, vala­mint ügyész­ség és nyo­mo­zó ható­ság közöt­ti, valót­lan kom­mu­ni­ká­ci­ót tar­tal­ma­zó hamis köz­ok­ira­to­kat készí­tett, töb­bek között a fővá­ro­si főügyész és egy osz­tály­ve­ze­tő ügyész nevé­vel vissza­él­ve. Az elkö­ve­té­sek­re úgy derült fény, hogy az 56 éves férfi egy bíró­sá­gi vég­zést is hami­sí­tott bűn­ügyi zár­lat fel­ol­dá­sá­ról, ame­lyet az 59 éves társa pos­tán fel­adott az egyik vesz­te­ge­tő sze­mély cégé­nek. A célja az volt, hogy ,,az ügy­fél” meg­nyu­god­jon, és azt gon­dol­ja, való­ban meg­szűnt a zár alá vétel. A férfi azon­ban téves cím­zést írt a borí­ték­ra, így azt a posta a bíró­ság­nak küld­te vissza.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyolc férfi és egy nő ellen emelt vádat. A vád­irat – amely 29 vád­pont­ban írja le rész­le­te­sen az elkö­ve­tést – tár­gyát vesz­te­ge­tést állít­va, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés, illet­ve hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te, vala­mint 65 rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­te képe­zi. Egyes vád­lot­tak vonat­ko­zá­sá­ban a tör­vé­nyi fenye­ge­tett­ség felső hatá­ra – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – eléri a 12 évet.

Két vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll, kettő pedig más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tést tölt.