Főoldal » Hírek » Valótlan munkaszerződéseket, munkaidő-nyilvántartásokat és bérjegyzékeket „gyártottak” a bértámogatás kifizetése érdekében- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 64 éves fér­fi­val és kilenc tár­sá­val szem­ben, akik valót­lan okira­tok­kal akar­tak 10 mil­lió forint­nyi bér­tá­mo­ga­tás­hoz jutni.

A férfi egy szo­ci­á­lis szö­vet­ke­zet veze­tő­je volt, mely­nek tevé­keny­sé­gi köre fűszer-, aroma-, és gyógy­nö­vé­nyek ter­mesz­té­sé­re ter­jedt ki. A vád­lott előbb egy logisz­ti­kai köz­pont kiala­kí­tá­sá­ra kiírt pályá­za­ton nyert, majd fog­lal­koz­ta­tá­si célú támo­ga­tást is igé­nyelt, mely sze­rint az utó­fi­nan­szí­ro­zott pro­jekt­ben nyolc főt kel­lett volna huza­mo­sabb ideig fog­lal­koz­tat­nia, akik­nek a mun­ka­bé­rét, ille­tő­leg a szo­ci­á­lis hoz­zá­já­ru­lá­si adó­ját tel­jes egé­szé­ben meg­té­rí­tet­ték volna az álla­mi költségvetésből.

A vád­lott azon­ban meg­ál­la­po­dott kilenc vád­lott tár­sá­val és egy azóta elhunyt fér­fi­val abban, hogy havon­ta meg­ha­tá­ro­zott össze­get fizet nekik azért, hogy a fog­lal­koz­ta­tá­suk­kal kap­cso­la­tos valót­lan tar­tal­mú okira­to­kat – így mun­ka­szer­ző­dé­se­ket, mun­ka­idő kimu­ta­tá­so­kat, és bér­jegy­zé­ke­ket - tölt­se­nek ki, ille­tő­leg őket mun­ka­vál­la­ló­ként beje­lent­se, de való­já­ban mun­kát nem kel­lett végezniük.

A vád­lott ezután a több mint 10 mil­lió forin­tos bér­tá­mo­ga­tás jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­se érde­ké­ben elő­ter­jesz­tett kifi­ze­té­si kérel­mek­hez fel­hasz­nál­ta a mun­kál­ta­tás­sal össze­füg­gés­ben kiál­lí­tott valót­lan tar­tal­mú okira­to­kat, azon­ban a támo­ga­tást több admi­niszt­ra­tív sza­bály­ta­lan­ság miatt nem sike­rült meg­sze­rez­nie, így az álla­mi költ­ség­ve­tést végül nem érte kár.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg kilenc tár­sá­val szem­ben – akik csak a hamis magán­ok­ira­tok készí­té­sé­ben működ­tek közre - pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.