Főoldal » Hírek » Vas zártszelvénnyel bántalmazta főnökét a kirúgott férfi - Fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség egy 35 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2019 júli­u­sá­ban egy vas­ból készült zárt­szel­vénnyel ütöt­te fejbe főnö­két Ajkán, miu­tán az fel­mon­dott neki, majd a cég­ve­ze­tő helyet­te­sét is bán­tal­maz­ta, végül a vas­ru­dat egy par­ko­ló autó szél­vé­dő­jé­be állította.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő­vel szem­ben több kifo­gás is fel­me­rült a mun­ka­he­lyén, amely arra indí­tot­ta a tár­sa­ság veze­tő­jét, hogy meg­vál­jon tőle. A cég­ve­ze­tő ezért az iro­dá­já­ba hívta a vád­lot­tat, ahol a fel­mon­dás köz­lé­se­kor a helyet­te­se is jelen volt. Miu­tán a férfi meg­hal­lot­ta, hogy meg­szün­te­tik a mun­ka­vi­szo­nyát, fel­ug­rott a szék­ről és indu­la­to­san közöl­te főnö­ké­vel, hogy „Ha engem kirúgsz, akkor itt vér fog foly­ni!”, majd az iroda ajta­ját kicsap­va, kifu­tott az udvar­ra, és ott fel-alá sétált.

A sér­tet­tek mint­egy tíz per­cen át figyel­ték a vád­lot­tat, végül a cég­ve­ze­tő, annak remé­nyé­ben, hogy meg­nyug­tat­hat­ja, úgy dön­tött, meg­pró­bál vele beszél­ni. Az elkö­ve­tő azon­ban ellen­sé­ge­sen rea­gált, és fel­szó­lí­tot­ta a két fér­fit, hogy ne men­je­nek hozzá köze­lebb, a rak­tár fala mel­lől pedig fel­ka­pott egy több mint 5 kilós, 131 cen­ti­mé­ter hosszú, vas­ból készült zárt­szel­vényt, melyet ütés­re emel­ve, meg­in­dult a főnö­ke felé. A sér­tett „Mit csi­nálsz!” kiál­tás­sal pró­bál­ta meg­ál­lí­ta­ni, ám a vád­lot­tat ez nem tar­tot­ta vissza, s azt kia­bál­va, hogy „Most meg­öl­lek!”, a zár­szel­vénnyel a sér­tett feje irá­nyá­ba súj­tott. A férfi elmoz­dult az ütés elől, és a kezé­vel pró­bált véde­kez­ni, ám a vas­rúd így is elta­lál­ta a fejét, mely­nek követ­kez­té­ben az asz­falt­ra esett és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A vád­lott az ütés len­dü­le­te miatt átesett a sér­tet­ten és maga is az asz­falt­ra zuhant, a zárt­szel­vényt pedig kiej­tet­te a kezé­ből. A cég­ve­ze­tő helyet­te­se ekkor pró­bál­ta lefog­ni, ám a férfi kisza­ba­dult a szo­rí­tá­sá­ból, és a sér­tet­tet több­ször ököl­lel arcon ütöt­te. A férfi a soro­za­tos üté­sek­től, melyek­nek csak egy részét tudta kivé­de­ni, elesett, a vád­lott pedig tovább ütötte. 

Miu­tán a bán­tal­ma­zás­sal fel­ha­gyott, a zárt­szel­vényt fel­kap­ta a föld­ről, s azt egy hat méter­rel arrébb par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi szél­vé­dő­jé­be állí­tot­ta bele, úgy, hogy a vas­da­rab az utas­ol­da­li ülés­nél állt meg.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a cég­ve­ze­tő nyolc napon túl gyó­gyu­ló fej­sé­rü­lé­se­ket, míg mun­ka­tár­sa nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ám véde­ke­zé­sük nél­kül a bán­tal­ma­zás mind­ket­tő­jük ese­té­ben súlyo­sabb követ­kez­mé­nyek­kel is jár­ha­tott volna.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben eljá­ró Veszp­ré­mi Törvényszéknek.