Főoldal » Hírek » Vascsővel bántalmazta a sértettet - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fél­té­keny­ség­ből vas­cső­vel támadt volt barát­nő­je új párjára. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi 2021. ápri­lis 16-án talál­ko­zott koráb­bi élet­tár­sá­val Doro­gon, egy par­ko­ló­ban, ahová a nő jelen­le­gi barát­já­val érke­zett. A nő és a sér­tett oda­men­tek a fér­fi­hoz, aki az autó­ból nem szállt ki, hanem nagy sebes­ség­gel elhagy­ta a hely­színt. A férfi a köze­li lakó­ház előtt magá­hoz vett egy 71,5 cm-es hosszú­sá­gú vas­csö­vet, vissza­ült a kocsi­ba, köz­ben dühé­ben azt mon­do­gat­ta, hogy „most meg­öl­lek tite­ket”. Az elkö­ve­tő vissza­haj­tott abba a par­ko­ló­ba, ahol a nő és a sér­tett tar­tóz­ko­dott. A férfi fel­dúl­tan, kezé­ben a vas­cső­vel kiug­rott az autó­ból, a sér­tett felé futott, akit a vas­cső­vel a fején, majd nagy erő­vel fel­ső­tes­té­nek bal olda­lán, bor­da­tá­jé­kon meg­ütött, majd a bán­tal­ma­zot­tal a föl­dön dulakodott.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hajas fej­bőr repesz­tett seb­zé­sét, bor­da­tö­rést, és lép­re­pe­dést szen­ve­dett. A sér­tet­ten élet­men­tő műté­tet kel­lett vég­re­haj­ta­ni, lépét eltávolították. 

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, vala­mint köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.