Főoldal » Hírek » Vascsővel bántalmazta a sértettet - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye -

A garáz­da­ság bűn­tet­te és testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a dohány­bolt­ban támadt rá volt munkatársára.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett mun­ka­tár­sak vol­tak, az elkö­ve­tő­nek új mun­ka­he­lye lett, ame­lyet köve­tő­en a közös­sé­gi alkal­ma­zá­son köl­csö­nö­sen sér­te­get­ték egy­mást. Ilyen előz­mé­nyek után 2021. augusz­tus 05-én, az elkö­ve­tő gép­ko­csi­val haladt Kör­nyén, ami­kor ész­re­vet­te a dohány­bolt előtt hara­go­sát. A férfi kér­dő­re vonta a sér­tet­tet, szó­vál­tás köz­ben ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, lábá­val meg­rúg­ta, eköz­ben a sér­tett­nek leesett a szem­üve­ge. Ezután az elkö­ve­tő a gép­ko­csi­já­ból egy vas­csö­vet vett magá­hoz, és azzal a dohány­bolt­ba mene­kü­lő sér­tett után futott.

A dohány­bolt­ban az férfi a vas­cső­vel két­szer a sér­tett feje irá­nyá­ba ütött, az üté­sek a sér­tett­nek a véde­ke­zé­sül a feje fölé tar­tott bal alkar­ját érték.

A sér­tett bal alkar­ján nyolc napon belül gyó­gyu­ló duz­za­nat kelet­ke­zett, a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés okozására.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, pénz­bün­te­tést szab­jon ki, a pró­ba­idő­re ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, vala­mint köte­lez­ze arra, hogy a pró­ba­idő alatt vegyen részt indu­lat­ke­ze­lé­si tréningen.