Főoldal » Archív » Vascsővel bántalmazta anyját egy férfi - A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azzal a kon­do­ro­si elkö­ve­tő­vel szem­ben hozott letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát, akit az ügyész­ség az édes­any­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett élet elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol.

A vád sze­rint a ter­helt 2019 nya­rán a vele egy ház­tar­tás­ban élő sér­tet­tet egy vas­cső­vel bán­tal­maz­ta és forró víz­zel leön­töt­te, aki ennek követ­kez­té­ben több­szö­rös töré­ses és égési sérü­lé­se­ket vala­mint test­szer­te zúzó­dá­so­kat szenvedett.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint miu­tán a vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is fenn­áll, ese­té­ben kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás tekint­he­tő szük­sé­ges és ará­nyos kényszerintézkedésnek.

A Sze­ge­di fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség egyet­ér­tett a tör­vény­szék azon dön­té­sé­vel, amellyel az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolt békés megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenntartotta.

A letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sa ellen a vád­lott jelen­tett be fel­leb­be­zést, melyet a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la bírál el másodfokon.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek meg­íté­lé­se kér­dé­sé­ben a Gyu­lai Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljárást.