Főoldal » Hírek » Vascsővel és kaszapengével rabolt egy férfi – fotóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy isme­rő­sét rabol­ta ki.

A vád­irat sze­rint a 21 éves vád­lott ismer­te a haj­dú­bö­ször­mé­nyi sér­tet­tet, aki az isme­rő­se­i­nek árult külön­bö­ző mobil­te­le­fo­nos SIM kár­tyá­kat.  Az elkö­ve­tő 2022. szep­tem­ber 7-én, dél­után, vas­cső­vel fel­sze­rel­kez­ve meg­je­lent a sér­tett házá­nál. A férfi a kert­ben magá­hoz vett egy 70 cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú kasza­pen­gét, majd a szo­bá­ban tele­ví­zi­ót néző sér­tett­hez lépett.

A vád­lott a fér­fi­tól fel­töl­tős tele­fon­kár­tyá­kat köve­telt, köz­ben a pen­gét fenye­ge­tő­en maga elé tar­tot­ta. A sér­tett a fenye­ge­tés­re átadott 5 mobil­te­le­fo­nos fel­töl­tő­kár­tyát, majd a férfi kész­pénzt köve­telt. A sér­tett átadott 5.000 forin­tot, azon­ban az elkö­ve­tő meg­lát­ta a tás­ká­ban lévő nagyobb pénz­tár­cát, ezért továb­bi kész­pénzt kért. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett átadott 26.000 forin­tot a vád­lott­nak, aki mobil­te­le­font is kért, de a készü­lék nem tet­szett neki, így nem vitte el.

Az elkö­ve­tő fel­vet­te a szo­bá­ban lévő ragasz­tó­sza­la­got és meg­kér­dez­te a sér­tet­tet, hogy van-e kése. A férfi tar­tott attól, hogy meg akar­ják kötöz­ni, ezért félel­mé­ben fel­aján­lot­ta, hogy továb­bi kész­pénzt ad, így 3.500 forin­tot nyúj­tott át. A sér­tett félt, ezért a kony­há­ban lévő bozót­vá­gó kés­sel pró­bált a vád­lott felé súj­ta­ni, de azt a férfi a kezé­ben tar­tott vas­cső­vel és kasza­pen­gé­vel kivéd­te, majd dula­kod­tak. A vád­lott a föld­re nyom­ta a sér­tet­tet, több­ször meg­rúg­ta, a vas­cső­vel a férfi fejé­re ütött, majd a meg­szer­zett érté­kek­kel elszaladt.

A vád­lott közel 40.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, ami nem térült meg.

Az elkö­ve­tő bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belü­li sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Figye­lem­mel azon­ban a sérült test­tá­jék­ra, az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re és az erő­be­ha­tás nagy­sá­gá­ra, a vád­lott szán­dé­ka súlyo­sabb, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A bán­tal­ma­zás­hoz hasz­nált vas­cső az embe­ri élet kiol­tá­sá­ra alkalmas.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a tet­tét rész­ben beis­me­rő, letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vas­csö­vet koboz­za el, vala­mint az oko­zott kár ere­jé­ig ren­del­jen el vagyonelkobzást.

A fény­ké­pen az elkö­ve­tés­hez hasz­nált, közel 70 cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú kasza­pen­ge látható.