Főoldal » Archív » Vascsővel torolta meg a rajta esett sérelmet – letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta  annak a hely­be­li fér­fi­nak, aki idén júni­us 8-án, reg­gel fém­rúd­dal verte hátba hara­go­sát Sze­ge­den, egy hiper­mar­ket előtt. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi az áru­ház üvegvisszaváltó-helyiségében szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel. A vitát tett­le­ges­ség követ­te, azon­ban a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat mun­ka­tár­sai köz­be­lép­tek, és a dula­ko­dó­kat a hely­szín­ről eltá­vo­lí­tot­ták. A gya­nú­sí­tott az üzlet­ből kiér­ve magá­hoz vette egy kor­lát vas­csö­vét, és azzal úgy meg­ütöt­te a bicik­li­jén éppen távoz­ni készü­lő sér­tet­tet, hogy annak a bor­dá­ja is eltörött.

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a ter­helt letartóztatására.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés - a védel­mi fel­leb­be­zé­sek foly­tán - nem végleges.