Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Vashulladékként eladta a rábízott állványokat- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a haj­dú­szo­bosz­lói férfi ellen, aki nem várta meg, hogy a tulaj­do­nos elszál­lít­sa az ingat­la­ná­ról a vas­áll­vá­nyo­kat, hanem azo­kat elad­ta.

 A vád­lott házas­tár­sa a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nál dol­go­zott, mely 2019. év ele­jén csőd­be ment. A vád­lott a vég­el­szá­mo­ló­nak 2019 feb­ru­ár­já­ban fel­aján­lot­ta, hogy az Ebe­sen lévő házá­nak pin­cé­jé­ben ingye­ne­sen és huza­mo­sabb ideig elhe­lyez­he­ti a cég tulaj­do­ná­ban lévő sző­nye­gek, illet­ve lakás­tex­tí­lia bemu­ta­tá­sá­hoz hasz­nált fém­ből készült áll­vá­nyo­kat, illet­ve pol­co­kat.

A meg­ál­la­po­dást köve­tő­en a vég­el­szá­mo­ló az áll­vá­nyo­kat és egyéb beren­de­zé­si tár­gya­kat a vád­lott ebesi házá­nak pin­cé­jé­ben tárol­ta.

2019. év során a vád­lott ebesi házát elár­ve­rez­ték, a vevő pedig fel­szó­lí­tot­ta a vád­lott csa­lád­ját, hogy 2019. szep­tem­ber végé­ig köl­töz­ze­nek ki onnan.

Ezután a vád­lott 2019. augusz­tus ele­jén fel­hív­ta a vég­el­szá­mo­lót, hogy a nála elhe­lye­zett áll­vá­nyo­kat és pol­co­kat hala­dék­ta­la­nul szál­lít­sa el. Ez azon­ban augusz­tus végé­ig nem tör­tént meg, ezért a vád­lott a rábí­zott áll­vá­nyo­kat vas­hul­la­dék­ként érté­ke­sí­tet­te 300.000 Ft-ért.

A vád­lott ezzel több mint 4,5 mil­lió forint kárt oko­zott a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak, amely -azzal, hogy az áll­vá­nyo­kat lefog­lal­ták és vissza­ad­ták a sér­tett kép­vi­se­lő­jé­nek - tel­jes egé­szé­ben meg­té­rült.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és 300.000 Ft ere­jé­ig ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást.