Főoldal » Archív » Vasúti átjáróban rekedt a román tehergépkocsi

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat azzal a román sofőr­rel szem­ben, aki annak elle­né­re behaj­tott egy vas­úti átjá­ró­ba, hogy látta a másik for­gal­mi sáv­ban kiala­kult tor­ló­dást, ami aka­dá­lyoz­ta a folya­ma­tos átha­la­dá­sát és bekanyarodását. 

2018. júni­us 12-én, 13 óra­kor ide­á­lis idő­já­rá­si és látá­si viszo­nyok között haladt a román állam­pol­gár vád­lott az álta­la veze­tett pót­ko­csis teher­au­tó­val Deb­re­cen­ben egy szer­viz­úton, majd a közel­ben lévő vas­úti átjá­rón keresz­tül akart ráhaj­ta­ni a 4-es számú főút kive­ze­tő szakaszára.

A Deb­re­cen és Apafa vas­út­ál­lo­má­sok között kiala­kí­tott vas­úti átjá­ró­hoz érke­zett, ahol a biz­ton­sá­gi beren­de­zés vil­lo­gó fehér jel­zést adott és a vád­lott látta, hogy az átjá­ró másik olda­lán for­gal­mi okok miatt fel­tor­lód­tak a jár­mű­vek. Ennek elle­né­re behaj­tott a vas­úti átjá­ró­ba, majd rövid­del ezt köve­tő­en a fény­so­rom­pó piros jel­zés­re vál­tott, a fél­so­rom­pók pedig moz­gás­ba len­dül­tek. A fél­so­rom­pó egyik csa­pó­rúd­ja az ott álló jár­mű­sze­rel­vény pót­ko­csi­já­nak jobb olda­lá­ra záró­dott, majd letört. A vád­lott ezután kihaj­tott az átjá­ró­ból, és meg­ál­lás nél­kül tovább­ha­ladt a 4-es számú főút irányába.

A cse­lek­mény kap­csán sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a román sofőr maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A férfi ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján bün­te­tő vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szemben.