Főoldal » Archív » Vasútról lopott dróttal akartak vadat elejteni

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik Nagy­atád kör­nyé­kén olyan kábel­lel orv­va­dász­tak, amit a köze­li vas­úti beren­de­zés és sín mel­lől fesze­get­tek le.

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2019 janu­ár­já­ban elha­tá­roz­ták, hogy a lakó­he­lyük mel­let­ti erdő­ben hur­ko­kat helyez­nek ki azért, hogy vada­kat fog­ja­nak. Erre alkal­mas esz­kö­zük nem volt, ezért két köz­ség közöt­ti vas­úti szel­vény­hez men­tek és onnan 3.000,-Ft érté­kű 6,5 méter hosszú acél­sod­ronyt tar­tal­ma­zó kábelt lop­tak el. A kábel lefe­szí­té­se miatt a köze­li falu­ban lévő vas­úti átjá­rót biz­to­sí­tó fény­so­rom­pó műkö­dé­se meg­szűnt, így a fér­fi­ak a kábel ello­pá­sá­val mások éle­tét és testi épsé­gét veszélyeztették.

Az eltu­laj­do­ní­tott drót­ból a vád­lot­tak tizen­négy hur­kot készí­tet­tek és pár napon belül a kör­nye­ző erdő­ben lévő fákra kötöz­ték. A fér­fi­ak a til­tott vadá­sza­ti esz­kö­zö­ket más­fél hét múlva ellen­őriz­ték, azon­ban vadat a nagy­szá­mú hurok kihe­lye­zé­se elle­né­re sem sike­rült elejteniük.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban az azóta más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ba került külö­nös vissza­eső vád­lot­tal és tár­sá­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indítványt.