Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Vasvillával állt bosszút az elbocsátása miatt – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy vas­vil­lát hají­tott ahhoz az autó­hoz, ami­ben a koráb­bi mun­kál­ta­tó­ja mel­lett továb­bi három sze­mély is uta­zott.

A vád sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó férfi már hosszabb ideje dol­go­zott és lakott a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző Sió­fok­hoz köze­li tanyán. Alko­hol­fo­gyasz­tá­sa miatt a mun­ka­vég­zé­sé­ben is egyre gyak­rab­ban meg­je­le­nő prob­lé­mák miatt a vád­lot­tat 2022 szep­tem­be­ré­ben elbo­csá­tot­ták és távo­zás­ra szó­lí­tot­ták fel. Ennek elle­né­re a férfi más­nap vissza­tért a tanyá­ra, ahol ittas álla­pot­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a koráb­bi főnö­ké­vel, a vita hevé­ben pedig egy hat­ágú vas­vil­lát is magá­hoz vett.

Ezt a vas­vil­lát az elkö­ve­tő – az előző napon tör­tént elbo­csá­tá­sa miat­ti dühé­ből – nem sok­kal később neki­dob­ta annak az autó­nak, amellyel a volt mun­kál­ta­tó­ja mel­lett még hár­man köz­le­ked­tek a tanya terü­le­tén. Bár a kocsi­ban uta­zók közül senki nem sérült meg, a gép­jár­mű szél­vé­dő­jét cse­rél­ni kel­lett, így a vád­lott több mint száz­ezer forint kárt is oko­zott a cse­lek­mé­nyé­vel.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő, élet és testi épség elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt kisza­bott koráb­bi bün­te­té­sé­ből nem­rég sza­ba­dult fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A vád­lott által elha­jí­tott vas­vil­lá­ról a fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te.  

Az elhajlított vasvilla