Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Vasvillával kergette a feleségét – letartóztatását indítványozta az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki hóna­po­kon keresz­tül fenye­get­te, bán­tal­maz­ta fele­sé­gét, de a zak­la­tá­sok­ból saját test­vé­re sem maradt ki.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik megye­be­li kis falu­ban élő férfi körül­be­lül négy hónap­ja napi rend­sze­res­ség­gel szi­dal­maz­ta, becs­mé­rel­te fele­sé­gét, de több­ször elő­for­dult az is, hogy 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­va meg­ver­te őt. Leg­utóbb 2020. októ­ber 10-én ütöt­te ököl­lel a sér­tet­tet, majd egy vas­vil­lá­val meg is ker­get­te, vége­ze­tül pedig a vas­vil­la nye­lé­vel több­ször rá is vert.

Ezen túl­me­nő­en a meg­elő­ző két hónap­ban a gya­nú­sí­tott a köze­li tanyá­ban lakó test­vé­rét is napi rend­sze­res­ség­gel, zak­la­tá­si cél­lal keres­te fel, majd fenye­get­te meg azzal, hogy meg­öli, rágyújt­ja a házát.

A gya­nú­sí­tás sze­rint a férfi a 2020. októ­ber 10-i őri­zet­be véte­lé­nek haj­na­lán az egyik szom­szé­dos tanyá­ból eltu­laj­do­ní­tott egy 15 ezer forint érté­kű kerék­párt is.

A fér­fi­val szem­ben könnyű testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te, zak­la­tás vét­sé­ge vala­mint lopás vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő eljárás.

A járá­si ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét, tekin­tet­tel arra is, hogy a férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, azon túl is külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­nek minősül.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.