Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vasvillával szúrta le a kutyáját- A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki a kutyá­ját egy négy­ágú vas­vil­lá­val több alka­lom­mal fejen ütöt­te, ille­tő­leg két alka­lom­mal megszúrta.

A férfi a nős­tény kutyát a toko­dal­tá­rói hét­vé­gi tel­kén tar­tot­ta több más házi­ál­lat­tal együtt. 2016. júli­us 04. nap­ján a férfi ész­re­vet­te, hogy a bezárt disz­nó­ól­ba beju­tott a kutya, és össze­ve­re­ke­dett a man­ga­li­ca ser­tés­sel. A férfi siker­te­le­nül pró­bál­ta a kutyát elhúz­ni, ezért egy négy­ágú vas­vil­lá­val több alka­lom­mal, nagy erő­vel fejen ütöt­te, ille­tő­leg két alka­lom­mal a fején és a tes­tén meg­szúr­ta úgy, hogy a vas­vil­la hegye az állat tes­té­be 15-20 cm mélyen befúródott.

A férfi a vas­vil­lát a kutyá­ban hagy­ta, majd haza­ment anél­kül, hogy a még élet­ben lévő, kín­ló­dó állat­hoz állat­or­vost hívott volna szen­ve­dé­se­i­nek meg­rö­vi­dí­té­se és éle­té­nek kímé­le­tes kiol­tá­sa érdekében.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kutya a kopo­nyá­ján törést, ron­cso­ló­dást továb­bá a szem fölött, illet­ve a két lapoc­ka között elhe­lyez­ke­dő izom­ba hato­ló szúrt sebet szen­ve­dett el.
A halál köze­li álla­pot­ban lévő álla­tot a rend­őr­ség által hívott állat­or­vos altat­ta el.
A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.

Tata­bá­nya, 2016. szep­tem­ber 29. napján

Dr. Reszl Ildi­kó s.k.
főügyész

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye